Omgevingsvisie

In onze Omgevingsvisie beschrijven we wat wel als gemeente willen bereiken, zoals het verbeteren van mobiliteit, het behoud van aantrekkelijk groen of een woningbouwopgave. Er is ook ruimte voor opgaven zoals de energietransitie, en wensen voor de buitenruimte, bijvoorbeeld meer ruimte voor beweging, ontspanning of het verbouwen van voedsel. Met andere woorden: de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht beschrijft hoe we willen dat onze gemeente er uit ziet. Ze is hèt strategisch plan voor onze fysieke leefomgeving, de (schaarse) ruimte om ons heen.

Afwegingskader voor nieuwe plannen

De Toekomstvisie Hendrik-Ido-Ambacht 2040, die in 2008 werd gemaakt met inbreng van veel inwoners, is samen met de structuurvisie uit 2009 het vertrekpunt voor onze omgevingsvisie. Vanaf 2022 werkt de omgevingsvisie als een afwegingskader bij nieuwe plannen, ontwikkelingen, initiatieven en vraagstukken voor de buitenruimte.

Meedenken over de Omgevingsvisie?

In februari 2021 beginnen we een participatietraject waarin we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en partners de ontwerp-omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht maken. In februari is de 'Week van de omgevingswet'. Daarna volgen drie bijeenkomsten.

Proces en planning

  • Op maandag 7 december 2020 stelde de gemeenteraad de ‘nota van uitgangspunten omgevingsvisie’ vast.
  • In de periode februari - april 2021 volgen we een participatietraject om samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en partners de ontwerp-omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht te maken.
  • Na een formele zienswijzeprocedure stelt onze gemeenteraad de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht definitief vast. Dat gebeurt naar verwachting eind 2021.

Week van de omgevingsvisie

Contact omgevingsvisie

Hebt u een vraag over de Omgevingsvisie? Neem dan contact op met Henkjan Stolk (projectleider) of Nicole Santbergen (beleidsmedewerker Omgevingswet) via omgevingsvisie@h-i-ambacht.nl

Omgevingsplan

Als de omgevingsvisie voor Hendrik-Ido-Ambacht door de gemeeneteraad is vastgesteld, dan volgt de uitwerking van de ambities en beleidsdoelen uit deze visie tot één omgevingsplan. Daarin staan dan alle regels die nodig zijn om de doelen uit de visie waar te maken. Bijvoorbeeld regels voor activiteiten van inwoners en bedrijven. De geldende bestemmingsplannen voor Hendrik-Ido-Ambacht en de verordeningen voor de fysieke leefomgeving vormen straks samen het omgevingsplan. Tot 2029 hebben gemeenten de tijd om hun omgevingsplan vorm te geven op lokaal niveau.

Omgevingsloket

Wie een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving, doet dit vanaf 2022 via het (digitaal) omgevingsloket. Daar werken alle overheden samen zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. U kunt zien welke regels gelden in uw omgeving. Een vergunningsaanvraag wordt in één keer aan alle regels getoetst. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met minder administratieve kosten en snellere doorlooptijden.

Documenten