Openbare commissievergaderingen september 2020

Op maandag 5 oktober 2020 vergadert de gemeenteraad. Als voorbereiding daarop vergaderen de commissies in september.

De commissievergaderingen vinden na enige tijd weer plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Vanwege de 1,5 meter afstand en corona kan er helaas geen publiek fysiek aanwezig zijn in de raadszaal. Via https://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ kunt u deze vergaderingen live volgen (alleen audio-opname) .

Op de agenda’s van de commissievergaderingen staan de volgende vaste agendapunten: opening, vaststelling van de agenda, spreekrecht burgers, mededelingen en ingekomen stukken, informatie van het college/de portefeuillehouder, uitwisseling regionale samenwerking, agendapunten volgende vergadering en sluiting.

De specifieke agendapunten vindt u hieronder per commissie vermeld:

Welzijn, Onderwijs en Sociale Zaken

Maandag 21 september 2020, 20:00 uur

 • Toelichting twee bestuursleden de Blije Borgh Vrijwilligers
 • Verordening leerlingenvervoer Hendrik Ido Ambacht 2021
 • Zienswijze begrotingswijziging SOJ 2020
 • Uitwisseling regionale samenwerking

Ruimtelijke Zaken – De Volgerlanden

Dinsdag 22 september 2020, 20:00 uur

 • Jaarverslag de Volgerlanden 2019
 • Vaststelling bestemmingsplan koetsverhuurbedrijf Energieweg 1 (naast Krommeweg 20)
 • Regionale Energiestrategie Drechtsteden
 • Visie op witte vlekken in Hendrik Ido Ambacht
 • Toegangsbesluit coördinatieregeling Dorpsstraat 62

Algemeen Bestuurlijke Aangelegenheden-Financiën

Woensdag 23 september 2020, 20:00 uur

 • Monitor Groeiagenda
 • Krediet beschikbaar stellen t.b.v. videostreaming om te voldoen aan de wettelijke vereisten ingevolge Covid-19 mbt vergaderen
 • Highlights Openbare orde en veiligheid

U kunt de stukken ook via de gemeentesite inzien: www.h-i-ambacht.nl/gemeenteraad. In het scherm kunt u dan klikken op 'Vergaderstukken' in raadsinformatie.

Wilt u uw mening geven over een agendapunt of over een onderwerp dat behoort tot het werk­terrein van een van de commissies? Maak dan gebruik van het spreekrecht aan het begin van de vergadering. Dit moet u ten minste 48 uur voor aanvang van de vergadering melden bij de griffier. De griffier is bereikbaar via telefoonnummer 14 078 en e-mail gh.logt@h-i-ambacht.nl. U geeft dan aan over welk onderwerp u iets wilt zeggen. Vermeldt ook uw naam, adres en telefoonnummer.

Tijdens de vergadering krijgt u maximaal vijf minuten het woord van de voorzitter. Wanneer er meerdere insprekers zijn gaat dit in volgorde van aanmelding. Tenslotte doet de voorzitter of een lid van de raad een voorstel voor de behandeling van uw inbreng. De totale spreektijd bedraagt dertig minuten. Meer over het spreekrecht kunt u lezen in de gemeentegids en op de gemeentesite.