Fris nieuw lokaal voor alle leerlingen

Het college wil 5 nieuwe basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht bouwen. De commissie WOS vergadert erover op 20 januari, de raad besluit 3 februari over het plan.

Teveel, en dan ook nog eens behoorlijk verouderde lokalen aan één kant van de gemeente. Een schoolgebouw dat uit zijn jasje groeit door een tekort aan lokalen aan de andere kant. Deze en andere ontwikkelingen in het basisonderwijs van Hendrik-Ido-Ambacht maakten het noodzakelijk de visie op onderwijshuisvesting aan te passen.

Elk kind moet onderwijs krijgen in een modern, schoon en duurzaam schoolgebouw. Dat vindt althans wethouder André Flach, die huisvesting van het onderwijs in zijn portefeuille heeft.
"Veel schoolgebouwen zijn behoorlijk oud en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. De scholen zijn al tussen de 40 en 60 jaar in gebruik. We willen dat alle leerlingen kunnen leren in gebouwen met een goed binnenklimaat, met ruimte voor nieuwe ontwikkelingen. Ruimtes waar het prettig verblijven is," aldus wethouder Flach.

Schoolbesturen betrokken

Al in het coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' is de ambitie uitgesproken om het opstellen van het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) samen met de schoolbesturen te doen. Bij de totstandkoming van het IHP zijn de schoolbesturen dan ook intensief betrokken en samen met hen werden meerdere scenario's uitgewerkt. Daarbij werd rekening gehouden met verwachte leerlingaantallen (krimp en groei) in de komende jaren en ontwikkelingen in het onderwijs, waar steeds vaker gezocht wordt naar samenwerking of integratie met bijvoorbeeld opvang en zorg.

Bekostigen met woningbouw

Het hele plan gaat uiteindelijk ruim 18 miljoen euro kosten. Wethouder Flach: "Dat is veel geld. Dat kunnen we bekostigen door op plekken waar kleiner wordt teruggebouwd, te kijken naar woningbouw. Dat wordt in de eerste helft van volgend jaar verder uitgewerkt in een uitvoeringsplan en in goed overleg met omwonenden."

Duurzaam en kostenbesparend

Door de nieuwbouw nemen de onderhouds- en exploitatiekosten voor schoolbesturen af. Ze kunnen meer investeren in de kwaliteit van het onderwijs van leerlingen die in deze gemeente naar school gaan.
De schoolgebouwen worden gerealiseerd volgens de nieuwe BENG-norm (Bijna Energieneutraal) en zijn zeer duurzaam. Er is gekozen voor nieuwbouw omdat bij renovatie van bestaande bebouwing rekening gehouden moet worden met een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Bij nieuwbouw kan een afschrijvingstermijn van 50 jaar worden gehanteerd. Dat betekent meer zekerheid van goede huisvesting voor de basisscholen voor een lange periode.

Integraal Kindcentrum

In het IHP biedt de gemeente voldoende ruimte aan de schoolbesturen om te investeren in de realisatie van een integraal kindcentrum (IKC). Een IKC is een voorziening voor kinderen waarin bijvoorbeeld kinderopvang, onderwijs, buitenschoolse opvang of welzijnsvoorzieningen gecombineerd zijn in één organisatie. Het aanbod van een IKC wordt afgestemd op de behoeften van het kind.