Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom: een kennismaking

In deze film legt wethouder Flach uit waarom je als duurzame ondernemer goed zit op Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Peter Vreeven neemt u mee over het park.

In deze korte film vertelt wethouder André Flach over de gedachte achter Circulaire Bedrijvenpark Ambachtsezoom: “Een plek waar je als ondernemer de komende jaren gewoon goed zit, als het gaat om milieubelasting en je duurzaamheidsinspanningen. We zetten echt in op bodem, elektriciteit, lucht, afvalwater, andere energiebronnen, gasloos, hergebruik van materialen, gifvrije bouwmaterialen. Kortom: het is echt de overtreffende vorm van duurzaamheid."

Civiel projectleider Peter Vreeven neemt u mee naar het plangebied. Hij vertelt over voorbelasten met verticale drainage, hergebruik van tonnen materialen uit het gebied en drie waterpeilen. Ook laat hij u een overblijfsel zien van de Vordere Wasserstellung uit de Tweede Wereldoorlog.

 

André Flach, wethouder Economie:

"Ambachtsezoom is het nieuwste bedrijvenpark van Hendrik-Ido-Ambacht, en de achterliggende jaren is de gemeente heel druk bezig geweest met het ontwikkelen van dit gebied, aankopen van gronden, enzovoorts, om hier een heel mooi, actueel bedrijvenpark van te maken.

De achtergrond van die ontwikkeling is dat we op zoek zijn naar werkgelegenheid voor onze inwoners. Want uiteindelijk zal, als dit project achter de rug is, er werkgelegenheid zijn gecreëerd voor vijf- tot achthonderd mensen. De doelgroep voor de Ambachtsezoom is eigenlijk de lokale ondernemer, die doorgroeit, die nu gevestigd is op één van de bestaande bedrijventerreinen, en die groeibehoefte heeft. Die een eigen pand zoekt, of een groter pand, of een duurzamer pand. Die kan de komende 10 jaar, dat is onze bedoeling, uitstekend terecht op dit bedrijvenpark, Ambachtsezoom.

Het is de bedoeling dat Ambachtsezoom een heel duurzaam, ja, zelfs een circulair bedrijvenpark wordt. Dat is hierachter heel goed te zien, op dit plaatje, Circulair Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Het wordt echt een plek waar je de komende jaren gewoon goed zit, als het gaat om je milieubelasting, je duurzaamheidsinspanningen. En daar willen we echt heel concreet vorm aan gaan geven. Daar hebben we veel werk in gestoken, om dat goed voor te bereiden. We zetten echt in op bodem, op elektriciteit, op lucht, afvalwater, andere energiebronnen, gasloos, hergebruik van materialen, gifvrije bouwmaterialen… Kortom, het is echt een overtreffende vorm van duurzaamheid, en, naar wij denken, het eerste gasloze, circulaire bedrijvenpark van Nederland.

Kijk, en zo’n circulair bedrijvenpark bouw je als gemeente niet zelf. Daar heb je ondernemers voor nodig die ook mee willen denken, en mee willen ontwikkelen, en die ook echt het gedachtegoed achter circulair bouwen omarmen. De gedachte daarachter is, en dat is een theorie, dat weet ik ook wel, maar dat je dat gebied van 15 hectare nu benut voor bedrijvigheid, daar ook gebouwen neerzet, en in theorie zou je over 50 jaar, als dat niet meer nodig zou zijn, het weer kunnen ontmantelen en het gebied weer tot een agrarisch gebied kunnen omzetten. Daarvoor is wel nodig dat je een aantal dingen doet: dat je heel schoon werkt, dat je geen sporen nalaat in het landschap, geen vervuiling, maar ook dat je, wat ik al  zei, gifvrij bouwt, en demontabel.

Nou, dat vraagt nogal wat, niet alle aannemers zullen dat kunnen, daar heb je dus gecertificeerde aannemers voor, die dat ook kunnen gaan begeleiden. Maar we hebben vooral ondernemers nodig, die zich hier willen vestigen, die zeggen: "Ja dat is iets voor mij, zo’n gebouw van de toekomst, op zo’n modern bedrijvenpark, dat past bij mij, daar wil ik een bijdrage aan leveren." Nou, daar willen wij als gemeente ook iets voor doen. Daar hebben we ook echt een korting op de grondprijs voor afgesproken, die kan oplopen tot 10 procent, afhankelijk van hoever je mee wilt denken en mee wilt gaan met ons in de circulaire inspanningen.

In maart vorig jaar zijn we van start gegaan met echt de daadwerkelijke aanleg van het gebied. We zijn toen ook begonnen met de voorbelasting en hebben we een feestelijk moment gehad. Die voorbelasting is achter de rug, die is er ook vanaf, en we gaan na de zomer starten met het bouw- en woonrijp maken, dus het aanleggen van kavels, lijnen, rioleringen, enzovoorts, met als bedoeling dat we in het begin van 2021 kunnen starten met de uitgifte van kavels, zodat bedrijven daar echt kunnen gaan bouwen.

Als gemeente zijn wij heel tevreden over de samenwerking met hoofdaannemer KWS, de onderaannemers en de adviseurs, die ons hebben geholpen bij het tot stand komen van dit circulaire bedrijvenpark en we kijken ook uit naar de goede samenwerking in de komende jaren."

Peter Vreeven, projectleider Ambachtsezoom:

"Ik ben Peter Vreeven, van Ingenieursbureau Drechtsteden, en projectleider van de Ambachtsezoom, en ik wil jullie graag meenemen naar het werk.

We staan hier op de bouwplaats van de Ambachtsezoom. Voordat met de aanleg van de wegen begonnen kan worden, wordt er heel veel zand aangebracht, de zogenaamde voorbelasting. Het aanbrengen van deze voorbelasting dient om de verwachte zetting -het zakken van de grond- versneld te laten optreden. Bij het voorbelasten in Ambachtsezoom wordt gebruik gemaakt van verticale drains. De drains zijn gemaakt van sterk, duurzaam materiaal, met binnenin een buigzame kern. Via de drains kan het overtollig water in de bodem versneld naar boven en naar beneden wegzakken. De grond drukt hierdoor in korte tijd samen, en is dan stabiel genoeg om de wegen op te bouwen. Bovendien zijn er minder nazakkingen, zodat de kosten voor onderhoud en wegen minimaal zijn.

Door de voorbelasting wordt de druk op de grond ontzettend hoog. Hier zie je die verticale drain, die gebruikt wordt om het water naar boven te brengen. De spanning van het grondwater wordt verhoogd door het aanbrengen van de voorbelasting. Met deze waterspanningsmeter wordt de spanning van het water gemeten.

Het doel van het plan is om zoveel mogelijk hergebruik te maken van de in het gebied aanwezige materialen. Er is op dit moment ongeveer tienduizend ton puingrond gezeefd en gebroken. Hierbij is zesduizend ton voor de toekomstige wegen. Ja, we hebben te maken met een unieke situatie. We hebben drie peilgebieden hier, en die peilgebieden hebben verschillende peilen. En die peilen worden eigenlijk genivelleerd door verschillende stuwen die we in het werk aanbrengen. En dit is één van de stuwen om het water in het ene gebied te houden, en het verlaagd water in het andere gebied ook te houden zoals het nu is.

We werken in het plan met een gesloten grondbalans. Dat wil zeggen dat alle grond die ontgraven is en aangevoerd, ook weer hergebruikt wordt, waardoor geen grond meer afgevoerd hoeft te worden. Vooraf dient de balans bepaald te worden tussen de aanleghoogtes van de wegen en de bouwhoogtes. Er is ongeveer honderdduizend kuub grond geleverd voor het aanbrengen van de voorbelasting, in fase 1. In fase 2 gebruiken we ook weer dezelfde grond. Daarna zal de grond gebruikt worden voor het aanvullen van de rioolsleuven, de rijbanen en de trottoirs.

Ik sta hier op een betonnen plaat. Die betonnen plaat heeft dienst gedaan in de Tweede Wereldoorlog. Dit is een betonnen plaat die dienst heeft gedaan voor het opzetten van een luchtafweergeschut. Deze stelling is onderdeel van de Vordere Wasserstellung. Hij maakte deel uit van een complex van stellingen, loopgraven, versperringen en onderkomens. Waarschijnlijk is het een antitankkanon, wat dienst deed ter verdediging van de kruising van de Straatweg met de Tankgracht. Vermoedelijk is de stelling in de jaren 1942/’43 aangelegd en deels gesloopt in de jaren ’50. Aangezien op deze plaats geen ruimte is voor deze stelling, zullen we deze verplaatsen. Daarna zal hij dienst doen als monument. Hij wordt naar die kant verplaatst.

Hier is het al klaar, het eerste gedeelte. De komende anderhalf jaar zullen we de werkzaamheden voor de rest gaan verrichten voor de nieuwe Ambachtsezoom, het nieuwe bedrijventerrein."