Begroting 2022-2025

Het college van B&W heeft een sluitende begroting opgesteld voor 2022-2025. Het grootste gedeelte van deze meerjarenbegroting valt in een nieuwe bestuursperiode. De focus in deze begroting ligt dan ook op de afronding van het coalitieprogramma 'Gewoon Ambacht' en het duiden van ontwikkelingen die we op ons af zien komen.

De afgelopen collegeperiode heeft zich gekenmerkt door bijna "reguliere" onzekerheden zoals de ontwikkelingen binnen het sociaal domein of op het terrein van gemeentefinanciën. Maar we zijn ook geconfronteerd met een wereldwijde pandemie waar we bijna de helft van de collegeperiode mee te maken hebben gehad. En niet alleen wij, maar op de eerste plaats onze inwoners, ondernemers en verenigingen.

Terwijl we allemaal met de gevolgen van de coronacrisis hebben moeten omgaan, hebben we ook de thema's uit ons coalitieprogramma opgepakt. Zo is het Preventieplan opgeleverd, het Integraal Huisvestingsplan (onderwijs), het lokaal Actieplan duurzaamheid, een nieuw Actieplan lokale economie en de Participatienota. Ook dat is 'Gewoon Ambacht'.

Corona

Ook in 2022 verwachten wij dat corona een stempel zal drukken op onze samenleving. De effecten van corona zijn door steunmaatregelen vanuit het Rijk gedempt. Nu steeds meer Nederlanders gevaccineerd zijn, gaat het Rijk de steunmaatregelen langzaam afbouwen. Dit gaat gevolgen hebben voor onze economie en voor onze inwoners. Wat de omvang van deze impact wordt, is nu nog onduidelijk.

Financiën

De ontwikkelingen binnen het Gemeentefonds zorgen voor onzekerheid. Door een solide beleid is de financiële positie van onze gemeente op dit moment gezond. Onze reservepositie is versterkt en de schuldenpositie is tot een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Desondanks moeten we, gezien de onzekerheden in het sociaal domein, de dreigende korting in de algemene uitkering en aflopende extra rijksvergoeding jeugd, rekening houden met aanvullende maatregelen om deze mogelijke tegenvallers op te vangen. Daarom hebben we voor 2022 een stelpost van 1,5 miljoen en voor 2023 een stelpost van 7,5 ton opgenomen. Zo kunnen we het toekomstige bestuur deze ruimte te geven.

Wethouder André Flach: "Ik ben blij om te kunnen melden dat door het solide financiële beleid de onroerendezaakbelasting (OZB), met uitzondering van de inflatiecorrectie, ook dit jaar niet extra wordt verhoogd. Door sterk toenemende kosten van de afvalverwerking en achterblijvende resultaten van afvalscheiding is besloten om de afvalstoffenheffing trapsgewijs te verhogen Als wij als Ambachters ons afval beter scheiden, zorgen we ervoor dat deze verhoging beperkt blijft."

Voorzieningenniveau op peil houden

In 2022 volgt de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal de GR Drechtsteden op, hierdoor gaan de gemeenten in onze regio op een andere manier samenwerken. Op dit moment worden hiervoor de laatste voorbereidingen getroffen. Daarnaast krijgt Ambacht meer grip op de verordeningen rond de Participatiewet en de Wmo 2015 nu deze voortaan lokaal worden vastgesteld. Dit geeft meer ruimte voor maatwerk.

Jeugddomein

Maar ook binnen het jeugddomein staan veranderingen voor de deur. Zo wordt onder andere de solidariteit afgebouwd en betalen gemeenten vanaf 2023 alleen nog voor de in hun gemeente gemaakte kosten. Hierdoor kunnen we lokaal invulling gaan geven aan jeugdhulp en afspraken maken met jeugdhulpaanbieders. Voor Stichting Jeugdteams is dit jaar een lokaal contract afgesloten dat op 1 januari 2022 ingaat.

Vroegsignalering

De rode draad vanuit het preventieplan, waarbij we samen met onze partners inzetten op preventie en vroegsignalering, wordt ook in 2022 beleidsmatig voortgezet. We willen voorkomen dat kleine hulpvragen uitgroeien tot omvangrijke problemen. Zo houden we hulp en ondersteuning betaalbaar en de Ambachters bovenal zoveel mogelijk zelfstandig. Eind 2021 wordt een eerste evaluatie aan de raad aangeboden evenals een voorstel welke maatregelen uit het Preventieplan we in 2022 gaan uitvoeren.

Sport en cultuur

Maar ook voorzieningen op gebied van sport en cultuur willen wij op peil houden. Zo ronden we op dit moment de renovatie van een kunst- en natuurgrasveld af en wordt in 2022 het beleidsplan voor het sportpark ter vaststelling aan de raad voorgelegd. Het gebouw van Cascade vraagt door haar leeftijd en door intensiever gebruik om groot onderhoud. Wethouder Steven van Die: "Cascade is een belangrijke ontmoetingsplek in onze gemeente met een breed aanbod van activiteiten. Samen met Cascade hebben wij de ambitie uitgesproken om deze functie te versterken en van Cascade een multifunctionele ontmoetingsplaats voor alle inwoners te maken. De onderhoudsopgave willen wij met deze ambitie combineren."

Balans tussen wonen, werken en milieu

Hendrik-Ido-Ambacht is een fijne, rustige gemeente met een aantrekkelijk groen karakter. Omdat we in een stedelijke omgeving liggen, zoeken we naar een goede balans tussen wonen, werken en milieu. Zo gaan we in 2022 verder met de ontwikkeling van een aantal mooie locaties in onze gemeente. Wethouder André Flach: "In 2022 willen we de inrichting van het Waterbusplein afronden. Hiermee ontstaat we een mooie entree vanaf het water en een fijne plek aan het water om elkaar te ontmoeten of te verblijven. Maar in 2022 start ook de herontwikkeling van het centrumgebied. Dit moet een goede combinatie worden van een gevarieerd woningaanbod, groen, water en de voorzieningen van winkelcentrum de Schoof dichtbij." Op korte termijn voorziet het Integraal Huisvestingsplan (IHP) in de bouw van nieuwe schoolgebouwen voor vier basisscholen. We hopen dat eind 2022 de daadwerkelijke bouw van één of meerdere van deze scholen kan starten.

Duurzaamheid

Daarnaast zoeken we steeds naar een optimale balans tussen mens, economie en milieu. Duurzaamheid is daarbij een belangrijk principe. Of het nu gaat om het beheer en onderhoud van onze gemeentelijke gebouwen, ons groenonderhoud, afvalscheiding of mobiliteit. Wethouder Ralph Lafleur: "Op gebied van duurzaamheid is niets doen geen optie. In de keuzes die wij maken, speelt duurzaamheid dan ook een belangrijke rol. Niet alleen bij de inrichting van onze speel- en groengebieden maar ook bij vernieuwing van de straatverlichting of bij het onderhoud van onze gemeentelijke riolering. Elkaar scherp houden en blijven inspireren is daarbij belangrijk. Zo zoeken we samen naar de juiste balans."

En samen staat ook centraal bij de invoering van de Omgevingswet, waarbij het de bedoeling is dat initiatieven met grote impact op de leefomgeving met meer participatie tot stand komen. Ondanks dat de invoering op zich laat wachten en is uitgesteld tot in ieder geval halverwege 2022, vragen de voorbereidingen wel de nodige inzet. Op het gebied van energie hebben we eerder mooie stappen gezet met het vaststellen van de warmtetransitievisie en de regionale energiestrategie. We gaan aan de slag met uitvoering en het vastleggen van de plannen in lokaal beleid.

Recycletarief

Eind 2021 neemt de gemeenteraad een besluit over de invoering van het recycletarief. Deze invoering moet bijdragen aan het beter scheiden van onze afvalstromen waardoor de kosten voor afvalverwerking beheersbaar blijven en een hoger milieurendement wordt behaald. Bij vaststelling door de raad, start in 2022 de implementatie om het recycletarief op zijn vroegst in 2023 in te laten gaan.

Veilig wonen

Het is goed wonen in Ambacht en daarbij hoort een veilige woon- en werkomgeving. In 2022 stellen wij een nieuw meerjarig beleidsplan integrale veiligheid vast. Burgemeester Jan Heijkoop: "Bij het opstellen van het integraal veiligheidsplan laten wij ons adviseren door onze interne en externe partners. We willen het veiligheidsniveau in Ambacht op peil houden. De capaciteit van toezicht en handhaving is hierin belangrijk. Nu de politie met tekorten kampt, wordt dit voor ons als gemeente een belangrijk vraagstuk." Maar daarnaast komt in het veiligheidsplan ook de visie op buurtpreventie, vrijwillige brandweer en de rol van inwoners, bijvoorbeeld door het stimuleren van hun meldbereidheid, aan de orde. Zo borgen we samen met onze partners de veiligheid in onze gemeente.

Welkom

Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 11 oktober en/of woensdag 13 oktober 2021. Deze beginnen om 20.00 uur. Alle informatie hierover leest u op onze website. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 1 en donderdag 4 november 2021. Deze raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur.

In verband met de corona maatregelen kan er geen publiek aanwezig zijn in de raadszaal. U kunt de vergaderingen thuis, via de gemeentelijke website, volgen.

Infographic en begrotings-app

Bent u benieuwd naar de cijfers uit de begroting? In een handige infographic op zet de gemeente ze voor u op een rijtje. Wilt u daarna meer informatie over een of meerdere onderwerpen? Bekijk dan de begrotings-app via hendrik-ido-ambacht.begrotingsapp.nl/begroting-2022. Hier vindt u met maar een paar kliks alle informatie die u interessant vindt.

Infographic begroting 2022