Naar duurzamere energie en warmte

Maandag 5 juli beslist de gemeenteraad over de Transitievisie Warmte en de Regionale Energiestrategie, beide opgesteld na participatie en verschillende onderzoeken.

Nederlandse gemeenten en dus ook Hendrik-Ido-Ambacht hebben een belangrijke taak in het uitvoeren van de energietransitie: afstappen van fossiele brandstof zoals steenkool, aardgas en aardolie en gebruiken van duurzaam opgewekte energie, zoals met wind-, water- en zonnekracht. Maandag 5 juli besluit de gemeenteraad over twee beleidsdocumenten, die opgesteld zijn na een participatietraject èn technische en landschappelijke onderzoeken: de Transitievisie Warmte 2021 (TVW) en de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES).

"Regelmatig spreek ik inwoners die bezig zijn met de zogenoemde energietransitie. Ambachters die nu al energie besparen en hun woning verduurzamen, en inwoners die nog onderzoeken hoe ze dit het best kunnen gaan doen", zegt wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur. "In deze twee beleidsstukken geven we de richting aan voor de komende jaren: voor het aardgasvrij maken van woningen en gebouwen, het opwekken van schone energie èn het besparen op energie. Dit kunnen we niet alleen. We hebben iedereen in Ambacht nodig: bewoners, instellingen en bedrijven. We vinden het belangrijk om het samen te doen, in een tempo dat voor iedereen haalbaar is, met als doel een Co2-neutrale samenleving in 2050."

Transitievisie Warmte

In de Transitievisie Warmte staat de route naar aardgasvrije woningen en gebouwen. "Ik kan me goed voorstellen dat Ambachters willen weten wat dit voor hen betekent. Welke alternatieven voor aardgas zijn er en waar beginnen we mee?", zegt de wethouder. "Om hen wat meer houvast te geven, hebben we deze Transitievisie Warmte opgesteld . Iedereen krijgt immers ooit een keer met de overstap naar aardgasvrij te maken. Deze visie geeft handvatten voor bewoners, ondernemers en organisaties om stap-voor-stap aan de slag te gaan."

Alternatieven

De perspectiefkaart in de Transitievisie geeft een beeld van het alternatief voor aardgas als warmtebron en het tijdspad per buurt. Voor de meeste buurten zal het nog even duren voor daar volledig duurzaam wordt gewoond. De eerste nieuwbouwwoningen in De Dorpjes in De Volgerlanden zijn aangesloten op een warmtenet. Dat lijkt -met de kennis van nu- ook een verstandige keuze voor de dichtbebouwde buurten Kruiswiel en Oostendam. Voor goed geïsoleerde woningen die na 2000 zijn gebouwd èn woningen buiten de bebouwde kom is een eigen warmtepomp ('all electric') een goed alternatief. Voor de woningen in de wijken Dorp en Krommeweg is nu nog niet duidelijk wat de beste oplossing is. Het best is om de ontwikkelingen aan technische innovaties in de komende jaren af te wachten om daarna een keuze te kunnen maken.

Perspectiefkaart Energietransitie Hendrik-Ido-Ambacht 2021

Eerst denken, dan doen

Wethouder Lafleur: "We kunnen niet in één keer de hele gemeente aardgasvrij maken. Dat hoeft ook niet, er is nog tijd. De overgang naar aardgasvrij doen we stap voor stap, waarbij we goed nadenken over iedere stap. Het belangrijkst uitgangspunt voor de hele warmtetransitie is dat het haalbaar èn betaalbaar is, en dat iedereen mee kan doen. We herijken dit plan in ieder geval iedere vijf jaar, zodat we rekening blijven houden met de nieuwste inzichten op het gebied van innovatie en wet- en regelgeving. En het allerbelangrijkst: het definitief plan per buurt maken we de komende jaren samen met de buurtbewoners, dus samen met u!"

Regionale Energiestrategie

In de Regionale Energiestrategie beschrijft Regio Drechtsteden, waar Hendrik-Ido-Ambacht deel van is,  wat zij kan bijdragen aan de landelijke opgave om de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 te verlagen tot  49% in 2030 en 95% in 2050. De Drechtsteden willen in 2030 samen 0,37 terawattuur (TWh) aan duurzame elektriciteit opwekken middels zonne- of windkracht. Dat is 1,1% van de landelijke opgave. Dat doen we vooral met zon op grote daken en deels door zonnevelden en windenergie in restruimtes en op 4 locaties in de regio. Ook wil de regio 12.000-25.0000 woningen aardgasvrij maken, van de landelijke opgave van 1,5 miljoen. Daarnaast is het doel om 20% energie te besparen in gebouwen ten opzichte van 2020 en mobiliteit te verduurzamen.

Vervoer

Wethouder Lafleur: "Iedereen kan helpen flink energie te besparen. Bijvoorbeeld door minder te rijden, maar ook door niet een benzine- of dieselauto te gebruiken, maar te reizen met het openbaar vervoer, de fiets, of een elektrische auto. In Hendrik-Ido-Ambacht is geen ruimte voor grootschalige zonnevelden en windturbines. Die willen we hier niet. Hooguit is er plaats voor wat kleinschalige clusters zonnepanelen, bijvoorbeeld in het gebied tussen de Langeweg en de A16. En we doen er verstandig aan zoveel mogelijk zonnepanelen te leggen op zo veel mogelijk daken van woningen, bedrijven, scholen en andere gebouwen."

Zelf aan de slag?

Voor de een verloopt de Energietransitie veel te vlug, de ander kan juist niet wachten. Van gloeilampen vervangen voor LED-lampen tot het overgaan op hybride warmtepompen en van minder lang douchen tot het installeren van zonnepanelen: Iedereen kan al iets doen om energie te besparen. Op Regionaalenergieloket.nl/hendrik-ido-ambacht bieden we gratis goede informatie aan u en andere inwoners en ondernemers over energiemaatregelen en mogelijkheden aan subsidies.