Begroting 2023-2026

Het college van B&W heeft een sluitende begroting opgesteld voor de periode 2023-2026. De eerste van het nieuw college.

De focus in deze begroting ligt op verder uitvoeren van het bestaand beleid met een doorkijk naar ambities uit het coalitieprogramma 'Samen voor Ambacht'.

 

De afgelopen jaren kenmerkten zich door bijna "reguliere" onzekerheden zoals de ontwikkelingen binnen het sociaal domein en op het terrein van financiering vanuit het Rijk. Maar we werden ook geconfronteerd met een pandemie en hebben nu te maken met de gevolgen van de strijd in Oekraïne en een toenemende vluchtelingenstroom. Daarbij komt dat er wereldwijd een forse stijging van de prijzen van grondstoffen en energie is. Dit wordt versterkt door de oorlog in Oekraïne.

Dit samen leidt allereerst tot onzekerheid en stijging van de dagelijkse kosten bij onze inwoners en ondernemers. De prijsstijgingen hebben aan de andere kant ook effect op onze gemeentelijke begroting. Wethouder Financiën André Flach: "Net als voorgaande jaren verhogen we de gemeentelijke belasting (verzamelterm voor OZB, afvalstoffenhefging en rioolheffing) alleen met de inflatiecorrectie. Die is nu met 6,2% ongekend hoog. We doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de gevolgen van deze prijsstijgingen enigszins dragelijk te houden. Zo komen we in 2023 met een tegemoetkoming voor alle huishoudens door die een korting van €63,- te geven. Dat is het bedrag waarmee de gemeentelijke belasting voor een gemiddelde woning stijgt. Met teruggave van dit bedrag willen wij met name de huishoudens die het zwaarst getroffen zijn, ondersteunen."

Blijven investeren in een mooi Ambacht

Door financieel solide beleid is het mogelijk om, ondanks de onzekerheden, ons te blijven inzetten voor een Hendrik-Ido-Ambacht waarin het prettig verblijven is en blijft. Zo blijven wij ons inzetten voor kwalitatief goed groenonderhoud. Blijft verkeersveiligheid een belangrijk thema waar wij ons voor inzetten. Worden ook in 2023 nieuwe basisscholen en woningen gebouwd. Werken wij aan een Ambacht waarin iedere inwoner kan deelnemen en hebben wij oog voor duurzaamheid in het beleid dat wij maken en de projecten die wij uitvoeren.

Mobiliteit

Hendrik-Ido-Ambacht ligt op een centrale plek in het land. En onze gemeente blijft groeien. Die groei vraagt om een verkeersinfrastructuur die een goede doorstroming en afwikkeling van verkeer mogelijk maakt. "Daarvoor hebben we Mobiliteitsplan 2021-2030 opgesteld", licht wethouder Mobiliteit Jauharina Oelfke - ten Seldam toe. "Dat is voor ons leidend in de komende periode. Wij gaan onder meer aan de slag met een goede, verkeersveilige inrichting van de Laan van Welhorst, we verbeteren openbaar vervoer en onderzoeken uitbreiding van vervoer over water in de regio. Verkeersveiligheid is hierbij altijd een belangrijk pijler."

Ontmoeten

Cultureel Centrum Cascade vervult in Ambacht een belangrijke rol. Niet alleen als cultureel centrum, ook als locatie van ontmoeting. Nu het pand toe is aan vernieuwing, is het een goed moment om deze functie van 'ontmoeting' te verstevigen. Verantwoordelijk wethouder Steven van Die: "Cascade wordt nog meer dan nu een levendige plek waarin alle Ambachters elkaar willen ontmoeten en met plezier verblijven. Dit draagt bij aan het welzijn van onze inwoners. Samen met Cascade en omwonenden gaan we onderzoeken hoe wij dit vorm kunnen geven."

Iedereen meedoen

Dat iedereen mee kan doen, vinden wij belangrijk. Door het sociaal domein zo preventief mogelijk in te richten, krijgt iedereen die kans. Samen met onze partners dragen wij zorg voor het tijdig signaleren van signalen waardoor problemen niet onnodig groter worden. Met de “Huiskamers van de wijk” stimuleren we ontmoetingen en brengen wij zorg en steun dichtbij. Ook het relatieloket en het actief oppakken van schuldenproblematiek draagt bij aan het preventief bieden van zorg. Hierdoor valt in de Ambachtse samenleving niemand buiten de boot en doet iedereen naar vermogen mee.

Nieuwe schoolgebouwen

Hendrik-Ido-Ambacht is een gemeente waar kinderen veilig en prettig kunnen opgroeien en alle kansen krijgen om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Kwalitatief goede schoolgebouwen zijn hierin van belang. Vanuit het Integraal Huisvestingsplan (IHP) worden ook in 2023 twee tot drie nieuwe basisscholen gebouwd. Met deze schoolgebouwen zijn we klaar voor de toekomst en kunnen onze kinderen profiteren van een optimale leeromgeving.

Wonen en werken

Hendrik-Ido-Ambacht is een fijne gemeente om in te wonen. Onze inwoners waarderen de prettige woonomgeving en de voorzieningen. We blijven bouwen om te voldoen aan de (regionale) opgave. We blijven dat doen in De Volgerlanden, het centrum en straks aan de Noordoevers. Daarna zijn er geen grootschalige bouwlocaties meer voorhanden. Dat betekent dat we creatief moeten zijn om bij te dragen aan het woningbouwvraagstuk. Wij hechten zeer veel waarde aan onze lokale economie en onze lokale ondernemers. Een sterke lokale economie is belangrijk voor de werkgelegenheid. Wij zorgen voor een goed en warm contact met onze ondernemers en zetten in op ontwikkelkansen voor het bedrijfsleven.

Duurzaam Ambacht

De verduurzaming van onze samenleving is een enorme uitdaging. Wethouder Duurzaamheid Ralph Lafleur: "Een uitdaging die we aan móeten gaan. Voor onszelf en voor komende generaties. Daarom hebben we duurzaamheid een opgave genoemd. Een opgave die door alle beleidsterreinen loopt en verbindt. Maar ook een opgave die we als gemeente niet alleen aan kunnen. We pakken de uitdaging op samen met onze inwoners, ondernemers en partners."

Veiligheid

Het is goed wonen in Hendrik-Ido-Ambacht. "Voorwaarde voor goed wonen en woongeluk is een veilige leefomgeving", zegt burgemeester Jan Heijkoop, verantwoordelijk voor Openbare Orde & Veiligheid. "Zichtbare en aanspreekbare medewerkers zoals onze BOA's en wijkagenten horen daarbij. We zijn heel gelukkig met de inzet van Buurtpreventie, daar blijven we op inzetten. Verder gaan we ons hard maken voor versterking van de politiecapaciteit in Ambacht en blijven we aandacht houden voor bestrijding van ondermijning."

Financiën

Nog meer dan andere jaren is er onzekerheid over de inkomsten die wij van het Rijk ontvangen en zijn deze inkomsten erg grillig. Wethouder Financiën André Flach: "In 2023, 2024 en 2025 ontvangen we extra inkomsten, maar die komen in 2026 bijna geheel te vervallen. We kunnen deze tijdelijke extra inkomsten dus niet inzetten voor zaken die langdurig financiële dekking vragen. We moeten daarom voorzichtig en soms inventief zijn op financieel gebied."

In deze technische meerjarenbegroting is de (financiële) vertaling van het collegewerkprogramma nog niet verwerkt. De gewenste financiële ondersteuning voor uitvoering hiervan wordt later met begrotingswijzigingen aan de gemeenteraad geboden.

begroting 2023 Hendrik-Ido-Ambacht in 1 oogopslag

Behandeling in commissies en gemeenteraad

Inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen kunnen inspreken tijdens de reguliere commissievergadering op maandag 17 oktober en/of woensdag 19 oktober 2022. Deze beginnen om 20.00 uur. Alle informatie hierover leest u op de website. De gemeenteraad behandelt de begroting op maandag 7 en donderdag 10 november 2022. Deze raadsvergaderingen beginnen om 19.00 uur. U kunt de vergaderingen zowel in de raadzaal als thuis via dehttps://hendrikidoambacht.raadsinformatie.nl/ volgen.