Bestemmingsplan en doelgroepenverordening Ambachts lint vastgesteld

Tijdens de raadsvergadering van 7 februari stemde de gemeenteraad unaniem in met het bestemmingsplan en de doelgroepenverordening voor het centrumgebied tussen winkelcentrum De Schoof en cultureel centrum Cascade. Het bestemmingsplan biedt ruimte aan maximaal 81 woningen en maximaal 250 m2 dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. Ontwikkelaar Blauwhoed ontwikkelt hier 'Ambachts Lint', met 80 woningen voor senioren en starters. Ambacht Lint is ontworpen binnen de kaders die de raad stelde op basis van een uitgebreid participatietraject voor dit centrumgebied met omwonenden en andere belanghebbenden.

Grote wens komt uit
Tijdens de gesprekken met Ambachters was een grote wens van velen om in het gebied woningen te realiseren voor jongeren en senioren. Wethouder André Flach: "Met 25 appartementen voor jongeren en 48 appartementen voor senioren geven we gehoor aan deze wens van onze inwoners. Wij vinden het belangrijk om te bouwen voor deze doelgroepen die moeilijk aan een geschikte woning kunnen komen in deze huizenmarkt.

Financieel betekent dit dat de gemeente geld toelegt op dit plan, maar dat hebben we er graag voor over. Wel hebben we voor de sociale koopwoningen een doelgroepenverordening opgesteld. Daarin leggen we voor de maximaal mogelijke periode van 10 jaar vast voor wie deze woningen bedoeld zijn. Dit zijn starters op de woningmarkt, met een maximaal bruto huishoudinkomen van €44.026,- in 2021, die een maatschappelijke binding hebben met Hendrik-Ido-Ambacht én die de woning zelf gaan bewonen. Met deze verordening zorgen we dat de woningen binnen het bereik van de jonge starters blijven. Dit is goed nieuws voor jongeren die in Ambacht willen blijven wonen."

Zorgvuldig voortraject
Wethouder Flach staat nog even stil bij het voortraject: "In 2017 zijn de plannen voor uitbreiding van De Schoof stopgezet, omdat daar geen draagvlak voor was. In 2019 hebben we samen met inwoners een nieuwe visie voor dit centrumgebied opgesteld, die de gemeenteraad heeft vastgesteld. In 2020 selecteerden we het plan van ontwikkelaar Blauwhoed als beste uit een aanbesteding. Dit plan Ambachts Lint is op enkele punten aangepast om nog meer tegemoet te komen aan de wensen uit het participatietraject. Het blok startersappartementen is iets verschoven, er is meer water in het plan toegevoegd, er zijn 12 sociale huurwoningen toegevoegd en de fietsparkeerplaatsen zijn verplaatst."

Duurzaam en klimaatbestendig
Duurzaamheid was een belangrijke factor voor de gemeente bij de keuze voor Ambachts Lint. Het telde zwaar mee (25%) in de beoordeling bij de inschrijving. De woningen worden niet aangesloten op het aardgas. Op de gebouwen komen zonnepanelen en groene daken. In het gebied is veel aandacht voor groen en biodiversiteit. De gebouwen en het openbaar gebied worden klimaatbestendig gemaakt, volgens de uitgangspunten uit het convenant klimaatadaptief bouwen en voldoen zo aan de eisen voor klimaatbestendig bouwen van de provincie Zuid-Holland. Ook het door de ontwikkelaar aan te leggen openbare gebied zal aan deze eisen voldoen.

Planning
De bouw van de woningen start naar verwachting in het voorjaar van 2023.

Voor meer info: www.h-i-ambacht.nl/centrum en www.ambachtslint.nl