Besluit vervallen verklaarde grafrechten

Periodiek publiceren we een lijst aan vervallen verklaarde grafrechten en wat u kunt doen als u het oneens bent met een vervallenverklaring.

Lijst aan vervallen verklaarde grafrechten - januari 2023

In artikel 32 van de Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2021 wordt bepaald dat grafrechten kunnen vervallen:

a. door het verlopen van de termijn waarvoor het recht is verleend;
1b. indien de rechthebbende afstand doet van het recht;
1c. indien de begraafplaats wordt opgeheven;

2a. indien de rechthebbende -ondanks een aanmaning- in verzuim blijft een op grond van deze verordening op hem rustende verplichting na te komen of daarmee in strijd handelt;
2b. indien de rechthebbende van een particulier graf is overleden en het recht niet binnen 6 maanden is overgeschreven.

Er vindt geen terugbetaling plaats van (een deel van) de betaalde rechten.

Besluit

De grafrechten van de particuliere graven op bijgevoegde lijst worden vanaf het moment van vaststelling vervallen verklaard op basis artikel 32, lid 1 en 2 van de Verordening op het beheer van de begraafplaatsen Hendrik-Ido-Ambacht 2021. Hebt u vragen over dit besluit? Bij vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met Edwin Korsmit, afdeling Beheer Openbare Ruimte, via 14 078 of via e-mail begraafplaats@h-i-ambacht.nl.

Bezwaar

Wanneer u het niet eens bent met dit besluit kunt u binnen zes weken na dagtekening van dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het bestuursorgaan dat dit besluit heeft genomen. U dient uw bezwaar schriftelijk te richting aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Uw bezwaar kunt u per post zenden naar Weteringsingel 1, 3342 AE in Hendrik-Ido-Ambacht ter attentie van Edwin Korsmit. Uw bezwaarschrift moet in ieder geval bevatten:
- uw naam en adres;
- de datum;
- de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- de reden van uw bezwaar.

We stellen het op prijs als u ook uw telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent, vermeldt.

Indienen van een bezwaarschrift houdt de werking van het besluit niet tegen. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechten van de Rechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM Rotterdam, verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. U kunt uw verzoekschrift ook digitaal indienen bij de genoemde rechtbank via het digitaal loket. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Voor de behandeling van een verzoek om een voorlopige voorziening brengt de Rechtbank griffierecht (kosten) in rekening.