Beleidsadviesraad Jeugd/Wmo

Wij geven onafhankelijk gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over beleid voor gezin, jongeren en maatschappelijke ondersteuning.

Als onafhankelijk en officieel adviesorgaan van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geven wij gevraagd en ongevraagd advies over beleid op het gebied van zorg aan gezin, jeugd en jongeren en maatschappelijke ondersteuning aan kwetsbare inwoners. Als het college van burgemeester & wethouders een onderwerp daarover aan de gemeenteraad voorlegt, wordt daarbij ook ons advies meegewogen.

Nieuwe leden gezocht!

Op dit moment zoeken wij nieuwe leden die een duidelijke mening, standpunt en/of ideeën hebben over:

 • Veilig en gezond opgroeien van Jeugd en Gezin
 • Preventie en vroegsignalering van kwetsbare inwoners
 • De aanpak van eenzaamheid
 • Het ondersteunen van kwetsbare inwoners zoals (overbelaste) mantelzorgers
 • Het organiseren van de inzet van vrijwilligers bij kwetsbare inwoners
 • Het mogelijk maken van langer zelfstandig wonen van senioren
 • Het aanpakken van psychosociale en psychische problematiek 
 • De uitwerking van de extramuralisering binnen beschermd wonen en opvang
 • De aanpak van armoede en schulden
 • De inburgering van statushouders in de gemeente
 • De communicatie en informatievoorziening in het Sociaal Domein

Wat neem je mee als lid?

Het is belangrijk dat je een maatschappelijke bijdrage wilt leveren voor de belangen van de inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht, die vanwege verminderde zelfredzaamheid gebruik moeten maken van hulp en ondersteuning vanuit de gemeentelijke voorzieningen. De signalen die jij ontvangt vanuit de samenleving of wellicht je directe omgeving motiveren je om de stem van deze kwetsbare inwoners te vertegenwoordigen.

Wat verwachten we van je?

 • Bij voorkeur heb je kennis van en ervaring met de beleidsonderwerpen die binnen de twee beleidsvelden jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning besproken worden.
 • Je bent analytisch ingesteld en in staat om het grotere geheel te zien.
 • Je bent, samen met de andere leden, in staat beleid te beoordelen en een oordeel te geven op de praktische toepassing en de effectiviteit ervan.
 • Goed communiceren begint met goed luisteren, dit is jou niet onbekend.
 • Je weet je mening en je standpunten goed te onderbouwen.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je bent niet beroepsmatig betrokken bij een organisatie waar gemeente Hendrik-Ido-Ambacht een subsidierelatie mee heeft.
 • Je werkt niet voor een organisatie waar Sociale Dienst Drechtsteden of Serviceorganisatie Jeugd ZHZ een inkooprelatie mee heeft voor jeugdhulparrangementen of maatschappelijke ondersteuning.
 • Je bent niet lid van een politieke partij die actief is in Hendrik-Ido-Ambacht.

Met welke thema's houd je je bezig?

De thema’s waarover we met de gemeente in gesprek gaan en over adviseren, hebben vooral te maken met het versterken van eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen die aanspraak (moeten) maken op voorzieningen binnen de domeinen jeugd en maatschappelijke ondersteuning. Je kunt hierbij denken aan:

 • Veilig en gezond opgroeien van jeugd en gezin
 • Preventie en vroegsignalering van kwetsbare inwoners
 • De aanpak van eenzaamheid
 • Het ondersteunen van kwetsbare inwoners zoals (overbelaste) mantelzorgers
 • De inzet van vrijwilligers bij kwetsbare inwoners
 • Het langer zelfstandig wonen van senioren
 • Het aanpakken van psychosociale en psychische problematiek
 • Armoede en schulden
 • Minimabeleid
 • Communicatie en informatievoorziening in het Sociaal Domein

Hoeveel tijd vraagt dit van je?

De beleidsadviesraad overlegt gemiddeld 8 keer per jaar met de gemeente. De vergaderingen vinden 's avonds plaats. De tijdsinvestering per vergadering is, inclusief het doorlezen van de stukken, gemiddeld 7 uur. Daarbuiten kan de adviesraad zelfstandig en op eigen initiatief vergaderen of bijeenkomsten bezoeken die relevant zijn voor de onderwerpen waarover de gemeente advies vraagt.

Wat kun je verwachten?

Je krijgt de mogelijkheid om vanuit je kennis, ervaring en/of betrokkenheid een verschil te maken bij de beleidsvoering van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. Als lid van de beleidsadviesraad doe je interessant en dankbaar vrijwilligerswerk voor de samenleving en krijg je daarnaast inzicht in de werking van de lokale politiek. Vanzelfsprekend ontvang je een passende vergoeding.

Meer informatie

Help je graag mee om samen met de andere leden Hendrik-Ido-Ambacht verder te brengen op het terrein van Jeugd en Wmo en wil je meer informatie over ons, neem dan contact op met onze  voorzitter, dhr. Gert Stolk via: stolk-g@caiway.nl.

Wil je je lid worden van de beleidsadviesraad, zend dan je motivatie en een korte cv aan de heer Fokko Alkema, senior beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht. 

De heer Alkema is bereikbaar via f.alkema@h-i-ambacht.nl en 078 770 2620.