Subsidie aanvragen (informatie)

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht stelt jaarlijks een totaalbedrag vast dat aan subsidie mag worden verstrekt. De subsidies worden verdeeld over organisaties en initiatieven die binnen het gemeentelijk beleid passen en Hendrik-Ido-Ambacht aantrekkelijker maken voor Ambachters. Doorgaans worden structurele subsidies jaarlijks toegekend, incidentele eenmalig.

Voor welke doelen kan ik om subsidie vragen?

Uw organisatie kan subsidie aanvragen om activiteiten te organiseren en/of prestaties te leveren op het gebied van:

 • cultuur
 • educatie
 • gezondheid
 • jongeren
 • kunst
 • ondersteuning
 • ouderen
 • sport
 • zorg
Hoe vraagt mijn organisatie subsidie aan?

Uw organisatie dient de subsidie aan te vragen door gebruik te maken van één van de volgende aanvraagformulieren:

aanvraag incidentele subsidie
aanvraag structurele subsidie

Wat zendt mijn organisatie mee met het verzoek om een structurele of incidentele subsidie?

Met uw schriftelijk verzoek om structurele subsidie zend u:

 • de begroting van uw organisatie
 • een toelichting op de begroting
 • het activiteitenplan

Doet uw organisatie voor de eerste maal een verzoek om structurele subsidie, zendt dan ook de statuten van uw organisatie en de jaarrekening over voorgaand jaar mee. Met uw schriftelijk verzoek om incidentele subsidie zendt u een overzicht van de activiteit(en) waar uw organisatie de subsidie voor wenst en een begroting van de kosten van die activiteiten mee. Wij kunnen uw organisatie om aanvullende informatie vragen.

Wanneer wordt er besloten op mijn subsidieverzoek?

Op aanvragen voor incidentele subsidies beslissen wij doorgaans binnen 8 weken.

Heeft uw organisatie een verzoek om structurele subsidie voor het komend kalenderjaar voor 1 april ingediend, dan neemt de gemeenteraad uiterlijk voor het einde van het jaar een beslissing op het verzoek. We maken de beslissing kort daarop schriftelijk aan uw organisatie bekend. Verzoeken die na 1 april zijn ingediend, worden doorgaans niet in behandeling genomen.

Hoe moet mijn organisatie de subsidie verantwoorden?

Ontvangt uw organisatie subsidie van de gemeente, dan controleren wij of het geld juist besteed is en wordt. Daarom moet de besteding van de subsidies achteraf vaak worden verantwoord. Als de verstrekte subsidie moet worden vastgesteld, wordt deze achteraf vastgesteld op basis van het door u ingediende financieel en inhoudelijk verslag. Bij een structurele subsidie dient u hiertoe voor 1 april van het volgend jaar een aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld van een subsidieverantwoording in te dienen.

Heeft u een incidentele subsidie ontvangen die u moet verantwoorden, dan verzoeken wij u uiterlijk 2 maanden na de activiteit, het verzoek tot vaststelling bij ons in te dienen.
In beide gevallen kunt u gebruik maken van het volgende digitale formulier:

Aanvraag subsidievaststelling

Als de activiteit en/of prestatie niet geheel volgens plan of afspraak is uitgevoerd, dan kunnen wij een deel van de subsidie terugvorderen. Is de activiteit en/of prestatie in het geheel niet uitgevoerd, dan kunnen we de gehele subsidie terugvorderen.

Waar vind ik meer informatie?

Via onderstaande link komt u op de pagina met de subsidieverordening Hendrik-Ido-Ambacht. Voor meer informatie over subsidies van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kunt u contact opnemen met onze afdeling Beleid en Ontwikkeling via telefoonnummer 14 078.

•  Algemene Subsidieverordening Hendrik-Ido-Ambacht 2016
•  Subsidieverordening Familie Spoor-fonds