Onderhoud Amandel- en Bramengaarde

Er zijn verzakkingen in de Amandel- en Bramengaarde. Dit gaan we herstellen. Op deze pagina leest u meer over de werkzaamheden en de voorbereidingen hiervan. 

 

Wat gaat er gebeuren?

Door verzakkingen zijn de weg en de stoep in de Amandelgaarde en Bramengaarde lager komen te liggen. Dit leidt tot overlast voor huiseigenaren. Er zitten kuilen in de weg, waardoor deze minder fijn rijdt en er plassen blijven staan als het regent. En de verzakkingen kunnen ervoor zorgen dat de riolering niet meer goed werkt. Bijvoorbeeld doordat het verzakt of doordat er scheuren in komen. 
Om te zorgen dat de huizen bereikbaar blijven, de weg veilig blijft en het riool goed blijft werken, gaan we de Amandel- en Bramengaarde weer op een goede hoogte brengen (ophogen).

Waar wordt er gewerkt?

De gemeente gaat aan de slag in de Amandelgaarde en de Bramengaarde. Het gebied staat met groene lijnen op de kaart. De gemeente informeert de bewoners over deze werkzaamheden.

Woningcorporatie Trivire gaat de parkeerhofjes en de brandgangen tussen de twee straten ophogen (zie blauwe lijnen). De gemeente heeft hier regelmatig contact over met Trivire. Met elkaar hebben we de uitgangspunten voor het werk bepaald en de werkzaamheden op elkaar afgestemd. Naar verwachting begint Trivire vanaf oktober 2023 met haar werkzaamheden. Trivire informeert direct omwonenden hierover.

Projectkaart Amandel- en Bramengaarde

Wanneer wordt het werk gedaan?

De voorbereidingen van de werkzaamheden kosten meer tijd dan gedacht. De verwachting is dat we de rest van 2023 nog nodig hebben voor de uitwerking van de plannen. Selectie van een aannemer en de uitvoering staan gepland voor 2024.

Kan ik als bewoner meedenken over de plannen?

In november 2021 stuurde de gemeente een enquête naar 285 adressen aan de Amandelgaarde en de Bramengaarde. We kregen 50 reacties. Onderwerpen die vaker genoemd werden, voegden we samen. Het leidde tot dit overzicht van reacties.

Als de laatste onderzoeken klaar zijn, maakt het ingenieursbureau een voorlopig ontwerp. In deze tekeningen nemen we de wensen en ideeën van de bewoners en de uitkomsten uit alle onderzoeken en zo goed mogelijk mee.

Als het voorlopig ontwerp af is organiseren we een bewonersavond. Die avond kunt u op de plannen reageren en opmerkingen en suggesties aan ons doorgeven. Het is nog niet bekend wanneer deze bijeenkomst zal zijn. Als we dit weten krijgen direct omwonenden een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Wat  moet er nog gebeuren voor het werk gedaan kan worden?

We zijn  bezig met de laatste onderzoeken, waaronder een hoogtemeting. Hieruit wordt duidelijk hoe we de verzakkingen kunnen wegwerken met behoud van zoveel mogelijk bomen. 

Als alle onderzoeken klaar zijn, maakt het ingenieursbureau een voorlopig ontwerp. Hierin worden de wensen en ideeën van de bewoners en de uitkomsten van alle onderzoeken en zo goed mogelijk verwerkt. Als het voorlopig ontwerp af is organiseren we een bewonersavond. Die avond kunt u op de plannen reageren en opmerkingen en suggesties aan ons doorgeven. Als bekend is wanneer deze bijeenkomst zal zijn, krijgen direct omwonenden hiervoor een uitnodiging.

De opmerkingen en suggesties die we krijgen tijdens de bewonersavond, verwerken we zoveel mogelijk in het definitief ontwerp, inclusief kostenraming. Als het college van burgemeester en wethouders het eens is met de plannen stelt zij het definitief ontwerp vast. Pas daarna kunnen we op zoek naar een aannemer de het werk gaat uitvoeren. Het definitief ontwerp is de basis voor het contract.

Wat hebben we al gedaan? 
  • In november 2021 hield de gemeente een enquête onder 285 adressen aan de Amandelgaarde en de Bramengaarde. We kregen 50 reacties. Onderwerpen die vaker genoemd werden, voegden we samen. Het leidde tot dit overzicht van reacties.
  • In juli 2022 begon Advies- en Ingenieursbureau Cleverland met de voorbereidingen. Zij kregen het overzicht van reacties op de enquête als startpunt. Het bureau heeft de bestaande hoogtes van de straten gemeten, onderzocht wat de gevolgen van de verzakkingen zijn en wat er nodig is om de verzakkingen op te lossen. Uit het onderzoek werd duidelijk dat de verzakkingen nog nauwelijks effect hebben op het riool.
  • Er is  een BoomEffectAnalyse (BEA) gedaan; een onderzoek naar hoe lang de bomen zullen blijven leven als we niets doen. En wat de effecten op de bomen zullen zijn als we de weg en de stoep verhogen. Belangrijke informatie, omdat de Amandelgaarde en de Bramengaarde onderdeel zijn van de hoofdgroenstructuur. Dit betekent dat de straten onderdeel zijn van een 'groen' netwerk en belangrijk zijn voor de leefbaarheid in onze gemeente. 
  • De gemeente  deed een parkeeronderzoek. Uit de enquête bleek al dat bewoners van de Amandel- en Bramengaarde een parkeerprobleem ervaren. Het parkeeronderzoek bevestigde dat er sprake is van parkeerdruk. We bekijken of we dit in de nieuwe plannen kunnen verbeteren.
  • Er is een duurzaamheidsrapport opgesteld. Hierin onderzoeken we hoe we de omgeving klimaatadaptiever kunnen inrichten, dus kunnen aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Bijvoorbeeld door water op straat te beperken en hittestress te verminderen.