Voorbereidingsbesluit plangebied Citadelterrein

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat op 24 september 2020 in werking is getreden het voorbereidingsbesluit ‘Citadelterrein 2020’, landelijk bekend onder het besluit-identificatienummer NL.IMRO.0531.vb07Citadelterr-3001, zoals besloten in de vergadering van de gemeenteraad van 23 september 2020.
 
Inhoud en werkingsgebied 
Het voorbereidingsbesluit betreft het gebied zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende verbeelding met nummer NL.IMRO.0531.vb07Citadelterr-3001.
 
De gemeente wil het ter plaatse geldende bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Antoniapolder plus’ herzien voor wat betreft de bestemming ‘Bedrijventerrein’. De raad heeft bij het nemen van het voorbereidingsbesluit bepaald dat het verboden is om gedurende de werking van het voorbereidingsbesluit het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen. Het college van burgemeester en wethouders kan door middel van een omgevingsvergunning onder voorwaarden van dit verbod afwijken.
 
Inzage stukken 
U kunt het voorbereidingsbesluit in elektronische vorm raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het besluit en de bijbehorende verbeelding liggen vanaf 24 september 2020 ter inzage bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden.

pdf-bestanden
vaststellingsbesluit
verbeelding
 
Bezwaar of beroep 
Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep open.
 
Hendrik-Ido-Ambacht, 23 september 2020