Besluit toepassing coördinatieregeling Dorpsstraat 62

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat, op grond van artikel 3.30 en 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht op 5 oktober 2020 heeft besloten om de coördinatieregeling toe te passen voor de aanvraag om omgevingsvergunning op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Dorpsstraat 62.

De Wro maakt het mogelijk dat gemeenten efficiënter en sneller kunnen besluiten over ruimtelijke projecten via toepassing van de coördinatieregeling van artikel 3.30 en 3.31 Wro. Met deze coördinatieregeling kunnen de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van samenhangende vergunningen en procedures worden gebundeld.
Door het toepassen van de coördinatieregeling op grond van de Wro worden de betrokken besluiten op de aanvraag om omgevingsvergunning op de gronden van het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan Dorpsstraat 62 gezamenlijk voorbereid en bekendgemaakt. Dit heeft tot gevolg dat er slechts één gecombineerde procedure doorlopen hoeft te worden in plaats van verschillende afzonderlijke procedures. Tevens vindt bundeling van rechtsbescherming plaats, zodat belanghebbenden slechts tegen één besluit rechtsmiddelen hoeven aan te wenden.

Tegen het toepassingsbesluit van de coördinatieregeling staat geen mogelijkheid tot bezwaar of beroep open. De ontwerpbesluiten voor het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning zullen op een later moment worden gepubliceerd, waarna zienswijzen kunnen worden ingediend.