Bestemmingsplan Margrietstraat e.o. en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde Margrietstraat e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Margrietstraat e.o." op 3 oktober 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2022.

Bestemmingsplan "Margrietstraat e.o." vastgesteld 

Het bestemmingsplan "Margrietstraat e.o." is een partiele herziening van het bestemmingsplan Centrum en maakt de bouw van 115 sociale huurwoningen mogelijk langs (gedeelten van) de Margrietstraat, Willem de Zwijgerstraat en Marijkestraat. De 85 woningen die momenteel in het plangebied gelegen zijn, zullen worden gesloopt.     
Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat ter inzage heeft gelegen van 2 juni tot en met 13 juli 2022, is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in de Nota van zienswijzen. De zienswijze geeft geen aanleiding tot wijziging van het bestemmingsplan.  

Stukken ontwerp bestemmingsplan ter inzage

Van 13 oktober tot en met 23 november 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale bestemmingsplan geplaatst. Deze kunt u vinden via het volgende plan-identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp49Margrietstreo-3001
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-bestanden
Regels
bijlage bij regels - Staat van Bedrijfsactiviteiten
Verbeelding

Toelichting 
bijlage bij toelichting 1 - akoestisch onderzoek 
bijlage bij toelichting 2 - verkennend (asbest)bodemonderzoek 
bijlage bij toelichting 3 - quickscan flora en fauna 
bijlage bij toelichting 4 - AERIUS-berekening 
bijlage bij toelichting 5 - nader ecologisch onderzoek 
bijlage bij toelichting 6 - archeologisch onderzoek 
bijlage bij toelichting 7 - notitie watercompensatie 
bijlage bij toelichting 8 - notitie klimaatadaptieve maatregelen 
bijlage bij toelichting 9 - onderzoek verkeer en parkeren 

Nota van Zienswijzen

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. 
 

Kennisgeving besluit Hogere grenswaarde Margrietstraat e.o.

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk.  Het college van burgemeester en wethouders hebben een besluit Hogere grenswaarde voor 'Margrietstraat e.o.' genomen. 

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Stukken hogere grenswaarde ter inzage

Van 13 oktober tot en met 23 november 2022 ligt het besluit hogere grenswaarde voor 'Margrietstraat e.o.' ter inzage. Het betreffende besluit is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. .

pdf-bestand
Besluit HGW

Beroep 

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het besluit hogere grenswaarde worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.