Bestemmingsplan Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 18 juli 2019 tot en met 28 augustus 2019 het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp36Parkeernormen-3001 ter inzage ligt. Dit bestemmingsplan is op 8 juli 2019 door de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht vastgesteld.

Bestemmingsplan
Op 29 november 2014 zijn de Woningwet en het Besluit ruimtelijke ordening gewijzigd, waardoor parkeernormen voortaan in bestemmingsplannen moeten worden geregeld. De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht regelt dit met het bestemmingsplan 'Parapluherziening Parkeernormen Hendrik-Ido-Ambacht'. Dit plan wordt een 'paraplubestemmingsplan' genoemd, omdat het als een laag over de bestaande bestemmingsplannen heen ligt. Dankzij dit paraplubestemmingsplan worden de parkeernormen weer toetsingsgrond voor omgevingsvergunningen.
Het is alleen mogelijk om de parkeernormen op te leggen bij (vergunningplichtige) ontwikkelingen. Het bestemmingsplan kan niet met terugwerkende kracht parkeereisen stellen bij bestaande bebouwing.
De in de nota en het bestemmingsplan opgenomen normen zijn gebaseerd op publicatie 317 'kencijfers parkeren en verkeersgeneratie' van het CROW. Dit wordt landelijk gehanteerd voor het bepalen van parkeervraag en wordt ook door rechtsprekende instanties geaccepteerd.

Stukken ter inzage
U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale bestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp36parkeernormen-3001;

  • de bestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn hieronder te downloaden;
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf-bestand
bestemmingsplan

Mogelijkheid instellen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een ieder die belanghebbend is geworden, voor zover het beroep is gericht tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen;
  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking de dag na de beroepstermijn. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluitvorming treedt daarmee niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.