Bestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden" en Ontwerpbesluit hogere grenswaarde "Waterlandgoed De Noorden"

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden, op 3 oktober door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 13 oktober tot en met 23 november 2022 ter inzage

Bestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden" vastgesteld 

Het plan behelst de ontwikkeling van en landgoed met tien woningen. Om dit mogelijk te maken is een wijziging van het bestemmingsplan noodzakelijk. Een ontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.   

Stukken ter inzage

Van 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale bestemmingsplan geplaatst. Deze kunt u vinden via het volgende plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp47WlgDeNoorden-3001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf bestanden
Bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
Bijlagen bij de toelichtig
Regels
Bijlagen bij de regels
Vaststellingsbesluit
 

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. 
 

Kennisgeving besluit Hogere grenswaarde Waterlandgoed De Noorden

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd voor het bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders hebben een besluit Hogere grenswaarde voor het perceel van het Waterlandgoed De Noorden

Voor het de hogere grenswaarde heeft een ontwerpbesluit ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Stukken besluit hogere grenswaarde ter inzage

Van 13 oktober 2022 tot en met 23 november 2022 ligt het besluit hogere grenswaarde voor het Waterlandgoed De Noorden ter inzage. Het betreffende besluit is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

pdf bestand
Besluit hogere grenswaarden

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het besluit hogere grenswaarde worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt tegen het ontwerpbesluit; 
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken tegen het ontwerpbesluit 

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.