Bestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 4 april tot en met 15 mei 2019 het bestemmingsplan 'Achterambachtseweg 49' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-3001 ter inzage ligt samen met het besluit om een hogere grenswaarde en de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Achterambachtseweg 49a. Het gecoördineerd besluit bundelt hiermee drie verschillende besluiten.

Bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49'
Het plangebied betreft het perceel waarop de Achterambachtseweg 49 gelegen is. Het gebied valt nu nog onder de werking van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht’.
De eigenaar van het plangebied is van plan een extra woning op het perceel te realiseren. Dit is nu
niet mogelijk binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om deze reden is op 4 maart 2019 door de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-3001.
Op  de planontwikkeling is coördinatie regeling van toepassing. Het besluit hogere grenswaarde en de omgevingsvergunning zijn onderdeel van het gecoördineerd besluit.

Hogere grenswaarden
Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een besluit hogere grenswaarde ter inzage.

Omgevingsvergunning
Voor de herontwikkeling van de locatie op basis van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49’ heeft het college een besluit genomen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning ligt ter inzage.

Stukken ter inzage
Van 4 april tot en met 15 mei 2019 ligt het gecoördineerd besluit bestemmingsplan 'Achterambachtseweg 49-49a', het besluit hogere grenswaarde en de omgevingsvergunning, inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale bestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-3001;
  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale besluit omgevingsvergunning geplaatst. Dit kunt u vinden via het identificatienummer NL.IMRO.0531.pb18Ambachtseweg49-3001;
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

pdf-versie
regels
regels bijlagen
toelichting
toelichting bijlagen
plankaart
Besluit Hogere grenswaarde

Mogelijkheid instellen beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het ongewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunning en het besluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • een ieder die belanghebbend is geworden, voor zover het beroep is gericht tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen;
  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad.

De gecoördineerde besluitvorming van het vastgestelde bestemmingsplan, de verleende omgevingsvergunningen en het vaststellingsbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Degene die beroep instelt, kan een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De besluitvorming treedt daarmee niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.