Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Centrumgebied, graaf Willemlaan

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Centrumgebied, graaf Willemlaan beschikbaar wordt gesteld voor inspraak.

Het plangebied betreft het gebied ten zuidwesten van winkelcentrum De Schoof ter hoogte van de Graaf Willemlaan. Aan de zuidoostzijde wordt het gebied begrensd door de Tesselschadestraat, waarbij het appartementengebouw aan de Tesselschadestraat geen onderdeel is van het plangebied. Aan de noordwestzijde wordt het plangebied begrensd door de Van Godewijckstraat. Tot slot behoort de groenstrook (richting Cascade) tussen de vier bestaande appartementencomplexen tot het plangebied.
De beoogde ontwikkeling bestaat uit circa 45%  groen en water met veel aandacht voor het ontwerp van de openbare ruimte. Daarnaast worden drie woongebouwen toegevoegd voor twee doelgroepen: jongeren en ouderen. In totaal worden circa 79 woningen mogelijk gemaakt en maximaal 250 m2 voor dienstverlening en maatschappelijke voorzieningen. 
Met het nieuwe bestemmingsplan worden de gewenste ontwikkelingen planologisch en juridisch mogelijk gemaakt 
 

Stukken ter inzage

Met ingang van 28 mei 2021 ligt gedurende een periode van zes weken het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de inspraak op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage. 
Op de site ruimtelijkeplannen.nl, 
idn: NL.IMRO.0531.bp44GraafWillemln-1001, zijn de bestanden geplaatst. 
De papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden 

De pdf-bestanden
regels
toelichting met bijlagen 
verbeelding

Inspreken

Tijdens de terinzagetermijn kan een ieder, bij voorkeur schriftelijk, een reactie geven over het voorontwerp. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht. Voor het geven van een mondelinge digitale reactie via msteams kunt u, graag voor 14 juni, doorgeven dat u een afspraak wilt maken met de behandelend ambtenaar mevrouw van Boxel via email j.van.boxel@h-i-ambacht.nl. 
Digitale gesprekken vinden plaats via Msteams op woensdag 16 juni overdag. Per gesprek reserveren we circa 20 minuten. 

(informatie over het project kunt u vinden op de website van de ontwikkelaar www.ambachtslint.nl)