Vastgesteld achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering van 6 maart 2023 de achtste herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost heeft vastgesteld.

Terinzagelegging 

Het vaststellingsbesluit wordt op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht van 16 maart 2023 tot en met 26 april 2023 op de volgende locaties ter inzage gelegd/gepubliceerd:

  • In de publieksruimte van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 tijdens onze openingstijden;
  • Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Identificatienummer (IDN) van het exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost8hz-3001.

De toelichting op het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar is enkel ter informatie.

pdf-bestanden
1 Raadsvoorstel en -besluit Achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
2 Bijlage 1 Wijzigingen achtste herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
3 Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief achste herziening
4 Bijlage 1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik
5 Bijlage 2 Kaart eigendomssituatie en verkaveling binnen particuliere eigendommen
6 Bijlage 3a Bestemmingsplankaart
7 Bijlage 3b-1 Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10)
8 Bijlage 3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10
9 Bijlage 3c Verbeelding uitwerkingsplan B1
10 Bijlage 3d-1 Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2
11 Bijlage 3d-2 Verbeelding wijzigingsplan C1-C2
12 Bijlage 3d-3 Verbeelding Herziening De Volgerlanden-Oost, uitwerkings- en wijzigingsplan gebied C1-C2
13 Bijlage 3d-4 Verbeelding uitwerkings- en wijzigingsplan waterwoningen
14 Bijlage Verbeelding uitwerkingsplan A2
15 Bijlage Verbeelding uitwerkingssplan B2
16 Bijlage 4a Taxatierapport inbrengwaarden
17 Bijlage 4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden
18 Bijlage 4c Taxatierapport inbrengwaarde De Volgerlanden-Oost 2018
19 Bijlage 5 Resultaat plankostenscan
20 Bijlage 6 Civiel- en cultuurtechnische kostenraming 2022

Beroepsmogelijkheid 

Er zijn geen zienswijzen op het ontwerpbesluit tot achtste herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost bij de gemeenteraad naar voren gebracht. 
Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage als de belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat er niet overeenkomstig artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht.