Vastgesteld partiële herziening bestemmingsplan Antoniapolder Plus

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de Partiële herziening bestemmingsplan Antoniapolder Plus op 16 januari 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 19 februari tot en met 2 maart 2023.

Momenteel zijn verschillende functies toegestaan op het Citadelterrein. Deze worden middels deze Partiële herziening ingeperkt tot 'watergebonden bedrijvigheid' en 'maritieme bedrijvigheid'. Daarnaast wordt geregeld dat te vestigen bedrijven arbeidsintensief dienen te zijn. 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat ter inzage heeft gelegen van 22 september 2021 tot en met 3 november 2021, is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is beantwoord in de Nota van zienswijzen. Naar aanleiding van de zienswijze is het bebouwingspercentage aangepast. 

Stukken ter inzage

Van 19 februari tot en met 2 maart 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp48Citadelter-3001
  • De papieren versie van de stukken zijn tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestanden:

  1. Beeldkwaliteitsplan Citadelterrein Hendrik-Ido-Ambacht
  2. Regels
  3. Toelichting
  4. Plankaart

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

-    belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
-    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.