Ontwerpbestemmingsplan Achterambachtseweg 49

Gecoördineerd ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan, omgevingsvergunning en hogere grenswaarde ‘Achterambachtseweg 49-49a'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.31 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 25 oktober tot en met 5 december 2018 het ontwerpbestemmingsplan 'Achterambachtseweg 49-49a' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-2001 ter inzage ligt samen met de aanvraag voor een hogere grenswaarde en met de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Achterambachtseweg 49 en 49a. Het gecoördineerd ontwerpbesluit bundelt hiermee drie verschillende ontwerpbesluiten

Bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49-49a'
Het plangebied betreft het perceel waarop de Achterambachtseweg 49 gelegen is. Het gebied valt nu nog onder de werking van bestemmingsplan ‘Landelijk gebied Sandelingen-Ambacht’.
De eigenaar van het plangebied is van plan een extra woning op het perceel te realiseren. Dit is nu niet mogelijk binnen de regels van het geldende bestemmingsplan. Om deze reden wordt een nieuw bestemmingsplan in procedure gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft het planidentificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-2001.
Op  de planontwikkeling is coördinatie regeling van toepassing. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de ontwerp-omgevingsvergunning zijn onderdeel van het gecoördineerd ontwerpbesluit.

Hogere grenswaarden
Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.

Omgevingsvergunning
Voor de herontwikkeling van de locatie op basis van het vastgestelde bestemmingsplan ‘Achterambachtseweg 49-49a’ moet het college een besluit nemen op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit voor deze omgevingsvergunning ligt ter inzage.

Stukken ter inzage
Van 25 oktober 2018 tot en met 5 december 2018 ligt het gecoördineerd ontwerpbesluit ontwerpbestemmingsplan 'Achterambachtseweg 49-49a', het ontwerpbesluit hogere grenswaarde en de ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp31Ambachtseweg49-2001;
  • De bronbestanden van het ontwerpbestemmingsplan zijn geplaatst op https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/5FE2BF83-D0C0-4D98-92FB-0E4FFD0C51EA/;
  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbesluit omgevingsvergunning geplaatst. Dit kunt u vinden via het identificatienummer NL.IMRO.0531.pb18Ambachtseweg49-2001;
  • De bronbestanden van het ontwerpbesluit omgevingsvergunning zijn geplaatst op https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/8DEFBEB2-93BB-4844-9B38-9E43E520F1AD/
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Pdf-bestanden

ontwerpbestemmingsplan (14 MB)

verbeelding (112 kB)

ontwerpbesluit hogere grenswaarden (125 kB)

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan?
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Een zienswijze moet uiterlijk 5 december 2018 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 november 2018 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Stolk via h.stolk@h-i-ambacht.nl of 078-7702625.

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarde?
In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 5 december 2018 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 november 2018 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Stolk via h.stolk@h-i-ambacht.nl of 078-7702625.

Zienswijzen op ontwerpbesluit omgevingsvergunning?
In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op het ontwerpbesluit omgevingsvergunning. Uw zienswijze moet uiterlijk 5 december 2018 schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 15 november 2018 een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer Stolk via h.stolk@h-i-ambacht.nl of 078-7702625.