Ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 26 november 2020 tot en met 6 januari 2021 het ontwerpbestemmingsplan 'Rijksstraatweg 42b e.o.' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Een doelstelling van de gemeente is het verbeteren en behouden van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied. Deze landschappelijke kwaliteit zit in de openheid van het buitengebied. Om die openheid terug te brengen streeft de gemeente naar het saneren van overbodige kassen en agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied van IJsselmonde. Het slopen van kassen wordt gecompenseerd door beperkte woningbouw toe te staan. De sloop van de aanwezige kassen en overige bedrijfsbebouwing maakt op basis van het "provinciale Ruimte voor Ruimte beleid" de bouw van vijf extra woningen mogelijk. Met het nieuwe bestemmingsplan worden de gewenste ontwikkelingen planologisch en juridisch mogelijk gemaakt.

Stukken ter inzage
Van 26 november tot en met 6 januari 2021 ligt het ontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 42b e.o.", inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:
-    Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraat-2001.
-    De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestand
ontwerpbestemmingsplan

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan "Rijksstraatweg 42b e.o.". Een zienswijze moet uiterlijk 6 januari 2021 schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt u vóór 17 december 2020 een afspraak maken met dhr. E. Blanker van de afdeling Beleid en Ontwikkeling op telefoonnummer (078) - 770 2645.