Ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbesluit hogere grenswaarde 'Het Jaagpad naast 1'

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat vanaf 10 oktober 2019 tot en met 20 november 2019 het ontwerpbestemmingsplan 'Jaagpad naast 1' met plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-2001 ter inzage ligt.

Ontwerpbestemmingsplan
Het bestemmingsplan "Jaagpad naast 1" is een partiele herziening van het bestemmingsplan Centrum en maakt de bouw van een woning op het perceel gelegen naast het Jaagpad nummer 1 mogelijk.

Stukken ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Van 10 oktober tot en met 20 november 2019 ligt het ontwerpbestemmingsplan 'Jaagpad naast 1", inclusief de onderliggende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp40naastJaagpad1-2001.
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht

pdf-versie
Ontwerpbestemmingsplan
Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde

Zienswijzen op ontwerpbestemmingsplan
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder zienswijzen indienen op het ontwerpbestemmingsplan 'Jaagpad naast 1'. Een zienswijze moet schriftelijk ingediend worden bij de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht.
Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kunt tot uiterlijk 7 november een afspraak maken met maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of 078-7702645.

Ontwerpbesluit Hogere grenswaarde
Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Hiervoor ligt tevens een ontwerpbesluit hogere grenswaarde ter inzage.

Stukken hogere grenswaarde ter inzage
Van 10 oktober tot en met 20 november 2019 ligt het ontwerpbesluit hogere grenswaarde voor het Jaagpad naast 1 ter inzage. Het betreffende ontwerpbesluit is
tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens hebben wij het ontwerpbesluit geplaatst op de gemeentelijke website www.h-i-ambacht.nl/Jaagpad naast 1

Zienswijzen op ontwerpbesluit hogere grenswaarde
In de bovenstaande termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen op dit ontwerpbesluit hogere grenswaarden. Uw zienswijze moet uiterlijk 20 november schriftelijk worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen kunt u vóór 7 november een afspraak maken met de behandelend ambtenaar, de heer E. Blanker via ehj.blanker@h-i-ambacht.nl of 078-7702645.