Vastgesteld bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84 en besluit hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 84

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 84" op 3 april 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 13 april tot en met 24 mei 2023.

bestemmingsplan

Het bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 84" is een partiele herziening van het bestemmingsplan De Volgerlanden-Oost en maakt de bouw van 16 patiowoningen en één vrijstaande woning mogelijk. Het plangebied is gelegen langs de Jacobuslaan en Vrouwgelenweg, ter hoogte van Vrouwgelenweg 84. 
Tegen het ontwerpbestemmingsplan, dat ter inzage heeft gelegen van 22 december 2022 tot en met 8 februari 2023, zijn geen zienswijzen ingediend. 

Stukken ter inzage

Van 13 april tot en met 24 mei 2023 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale voorontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp51Vrouwgelenw84-3001
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-bestanden
Toelichting bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84
Regels bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84
Verbeelding bestemmingsplan Vrouwgelenweg 84

Bijlage 1 Notitie stikstofdepositie bouwfase Vrouwgelenweg 84
Bijlage 1a AERIUS projectberekening Bouwfase
Bijlage 2 Notitie stikstofdepositie Vrouwgelenweg 84
Bijlage 2a AERIUS projectberekening Gebruiksfase
Bijlage 3 Quickscan Wet nb Vrouwgelenweg 84
Bijlage 4 Rapportage archeologie Vrouwgelenweg 84
Bijlage 5 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Vrouwgelenweg 84 HIA incl. bijlagen
Bijlage 6 Bodem definitief rapport inclusief bijlagen
Bijlage 7 Rapportage Externe veiligheid
Bijlage 8 Nota van inspraak en vooroverleg
 

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

-    belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
-    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist. 
 

Kennisgeving besluit Hogere grenswaarde Vrouwgelenweg 84

Op basis van de Wet geluidhinder is akoestisch onderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat de maximaal optredende geluidbelasting vanuit wegverkeer de voorkeursgrenswaarde overschrijdt. Het vaststellen van een hogere grenswaarde is dan ook noodzakelijk. Het college van burgemeester en wethouders hebben een besluit Hogere grenswaarde voor 'Vrouwgelenweg 84' genomen. 

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend. Het besluit is daarom ongewijzigd vastgesteld.
 

Stukken besluit hogere grenswaarde ter inzage

Van 13 april tot en met 24 mei 2023 ligt het besluit hogere grenswaarde voor 'Vrouwgelenweg 84' ter inzage. Het betreffende besluit is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. Tevens hebben wij het besluit geplaatst op de gemeentelijke website.

pdf bestand
Besluit hogere grenswaarde

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het besluit hogere grenswaarde worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

-    belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
-    belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het besluit treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.