Vooraankondiging Diverse bestemmingsplannen

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend diverse bestemmingsplannen voor te bereiden:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maakt bekend diverse bestemmingsplannen voor te bereiden:

'Niet bestemde locaties'
Binnen de gemeente zijn een aantal 'niet bestemde locaties' ontstaan. Dit zijn locaties die buiten de bestemmingsplannen van de gemeente vallen, maar die wel binnen de grenzen van de gemeente liggen. Deze locaties hebben geen planologische bestemming en blijven tussen de bestemmingsplankaarten wit. Met het nieuwe bestemmingsplan worden de locaties ingevuld.

Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal in het eerste kwartaal van 2019 in procedure worden gebracht.

Waterbusplein
Op de plek waar de waterbus in Hendrik-Ido-Ambacht stopt, zal het Waterbusplein gerealiseerd worden. Dit wordt een plein met twee gebouwen erop. Deze gebouwen krijgen diverse functies ten behoeve van het bedrijventerrein en ook wordt horeca mogelijk gemaakt.

Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal in het eerste of tweede kwartaal van 2019 in procedure worden gebracht.

Langeweg 101
Aan de Langeweg 101 is een bedrijfswoning aanwezig die al langere tijd niet meer verbonden is aan het bedrijf. Omdat het een bedrijfswoning is geweest bij een glastuinbouwbedrijf, kan gebruik gemaakt worden van de 'Wet plattelandswoning'. Op basis van deze wet kan de woning als Plattelandswoning worden aangemerkt.

Een ontwerpbestemmingsplan voor dit project zal als de financiële haalbaarheid is aangetoond in het eerste kwartaal van 2019 in procedure worden gebracht.


Zodra een bestemmingsplan als ontwerp ter inzage wordt gelegd, wordt dit bekendgemaakt in De Brug, op de gemeentelijke website en in de Staatscourant. Tijdens de terinzagelegging heeft u gelegenheid om uw zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan in te dienen.