Voorbereidingsbesluit Flitsbezorgsupermarkten

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat tijdens de vergadering van de gemeenteraad van 9 mei 2022 het voorbereidingsbesluit ‘Flitssupermarkten’ is vastgesteld.

Landelijk is het voorbereidingsbesluit bekend onder het besluit-identificatienummer NL.IMRO.0531.vb09FlitsBezorgS-3001. Dit voorbereidingsbesluit treedt op de dag van publicatie, 11 mei 2022, per direct in werking.

Inhoud en werkingsgebied 

Met het voorbereidingsbesluit wordt bepaald dat het voor het gehele grondgebied van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht verboden is om het gebruik van gronden en/of bouwwerken in het gebied waar het voorbereidingsbesluit van kracht is te wijzigen naar: 
•    Vormen of vestigingen van bedrijvigheid die blijkens hun reclame-uiting, presentatie, assortiment en/of bedrijfsvoering zijn te kwalificeren als flitsbezorgsupermarkt met 'dark store'.

Het college van Burgemeester en Wethouders kan op verzoek een omgevingsvergunning verlenen voor een afwijking van het verbod, indien het voorgenomen gebruik het (in procedure te brengen) paraplubestemmingsplan niet doorkruist.

Inzage stukken 

Het besluit en de bijbehorende verbeelding liggen van 11 mei 2022 tot en met 22 juni 2022 ter inzage tijdens openingstijden bij de Servicebalie in het Gemeentehuis te Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.
Ook vindt u het voorbereidingsbesluit op de website van Ruimtelijke Plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl) onder vermelding van het besluit-identificatienummer NL.IMRO.0531.vb09FlitsBezorgS-3001.

pdf-bestanden
raadsbesluit

Bezwaar of beroep 

Tegen het besluit staat geen bezwaar of beroep open.