Voorontwerpbestemmingsplan Rijksstraatweg 42b en omgeving

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat het voorontwerp van het bestemmingsplan Rijksstraatweg 42b en omgeving beschikbaar wordt gesteld voor inspraak.

Een van de doelstellingen van de gemeente is het verbeteren en behouden van de landschappelijke kwaliteit van het buitengebied. Deze landschappelijke kwaliteit zit in de openheid van het buitengebied. Om die openheid terug te brengen streeft de gemeente naar het saneren van overbodige kassen en agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied van IJsselmonde. Het slopen van kassen wordt in dat beleid gecompenseerd door beperkte woningbouw toe te staan. Dit beleid vloeit voort uit de zogenaamde provinciale Ruimte voor Ruimte regeling waarbij de provincie ernaar streeft om overbodige kassen en bedrijfsbebouwing te saneren en ruimte te bieden voor beperkte woningbouw. Deze Ruimte voor Ruimte regeling hanteert het uitgangspunt dat per 5000m2 te slopen kassen en/of 1000m2 bebouwing één woning mag worden gebouwd. De sloop van de aanwezige kassen en overige bedrijfsbebouwing van in totaal 23.900m2 maakt op basis van dat beleid de bouw van vijf extra woningen mogelijk. 
Met het nieuwe bestemmingsplan worden de gewenste ontwikkelingen planologisch en juridisch mogelijk gemaakt 

Stukken ter inzage
Met ingang van 3 september ligt gedurende een periode van vier weken het voorontwerp van het bestemmingsplan in het kader van de inspraak op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage: 

-    op de site ruimtelijkeplannen.nl, idn: NL.IMRO.0531.bp24RvRRijksstraatweg-1001 
-    de papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden 

Pdf-bestand
Voorontwerpbestemmingsplan

Inspreken
Tijdens de ter inzagetermijn kan een ieder zowel schriftelijk als mondeling een reactie naar voren brengen over het voorontwerp. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht
.
Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 september, een afspraak maken met de behandelend ambtenaar de heer E. Blanker via telefoonnummer 078-7702645 of email ehj.blanker@h-i-ambacht.nl