Ontwerpbeschikking bouwen woning op perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten: Bouwen | Planologisch afwijken op perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Burgemeester en wethouders van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (met gebruikmaking van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 3° Wabo) voornemens zijn vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

- Bouwen (art. 2.1, lid 1 onder a Wabo)
- Planologisch afwijken (art. 2.1, lid 1 onder c Wabo)

voor de bouw van een vervangende woning op het perceel Vrouwgelenweg 119 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Stukken inzien

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 11 maart 2021 6 weken ter inzage.

U kunt de stukken inzien op:

  • ruimtelijkeplannen.nl - het planidentificatie nummer is NL.IMRO.0531.pb22Vrouwgelenw119-2001
  • In de publiekshal van het gemeentehuis.
  • Op deze website

 

Zienswijze indienen

In de periode van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk een zienswijze geven over het ontwerpplan. Schriftelijke reacties kunt u sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht, Postbus 34, 3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht ovv zienswijze Vrouwgelenweg 119. Voor het geven van een mondelinge reactie kunt u, graag voor 18 maart 2021, een afspraak maken met de behandelend ambtenaar mevrouw Van Boxel, via j.van.boxel@h-i-ambacht.nl.