In te dienen stukken bij bouwaanvraag

Indien u een aanvraag indient voor de activiteit bouwen, dient u de bij het aanvraagformulier ook bijlages toevoegen. Onderstaande opsomming geeft u een indruk waar de bijlages aan moeten voldoen om een juiste aanvraag in te kunnen dienen.

  • Tekeningen met plattegronden en doorsnedetekeningen met voldoende maatvoering van de oude en nieuwe toestand. (Schaal 1:100 of 1:50) 
  • Op tekening aangeven wat het beoogd gebruik van het bouwwerk word.
  • Een situatietekening met maatvoering van het bouwwerk ten opzichte van de erfgrenzen. (schaal 1:500 of 1:1000)
  • Tekeningen van alle gevels of aanzichten van het bouwwerk, inclusief belendende panden. Tekeningen dienen volledig en op schaal te zijn. 
  • Opgave materiaal- en kleurgebruik van de toegepaste materialen, op tekening aangegeven.
  • Detailtekeningen van constructieoplossingen. (bij voorkeur schaal 1:5)

  • Recente kleurenfoto’s van de bestaande situatie en naastgelegen woningen of andere panden.

  • Constructieberekeningen en -tekeningen van de hoofdconstructie. De hoofdopzet van de constructie moet duidelijk zijn bij het indienen van de aanvraag. Eventuele nadere berekeningen mogen ook na vergunningverlening worden ingediend.

Bovenstaande geldt niet voor iedere aanvraag. Afhankelijk van het soort bouwwerk wat u aanvraagt, kunnen nadere indieningsvereisten van toepassing zijn. Bij twijfel kunt u bellen met team Vergunningverlening en handhaving, tel: 14078.

Informatie over hoe een u een omgevingsvergunning kunt aanvragen