Publicatie verkoopprocedure Bedrijvenpark Ambachtsezoom

De gemeente heeft het Bedrijvenpark Ambachtsezoom ontwikkeld. Op dit moment zijn er nog meerdere (bedrijfs)kavels beschikbaar.

Volgens jurisprudentie moet een gemeente die een onroerende zaak wenst te verkopen, gelet op het gelijkheids- en transparantiebeginsel, (alle) potentieel gegadigden de ruimte geven om mee te dingen naar de aankoop van de onroerende zaak. Om gelijke kansen te creëren moet de gemeente een passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de onroerende zaak, de selectieprocedure, het tijdschema en de toe te passen selectiecriteria.  

Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe de verkoopprocedure Bedrijvenpark Ambachtsezoom vastgesteld. De inschrijving, selectie, toewijzing en verkoop van de nog beschikbare kavels vindt plaats op basis van deze verkoopprocedure en de daarbij behorende verkoopinformatie, waaronder het inschrijfformulier, een modelverkoopovereenkomst, algemene verkoopvoorwaarden en beoordelingscriteria. Een overzicht van de beschikbare kavels is te vinden op de website van het bedrijvenpark. 

De inschrijfperiode is opengesteld van 16 oktober 2023 tot en met 13 november 2023. Gegadigden dienen uiterlijk 13 november 2023 het ingevulde inschrijvingsformulier kavels Bedrijvenpark Ambachtsezoom aan te leveren via mj.verhoef@h-i-ambacht.nl.

Als de inschrijving voldoet aan de inschrijfvoorwaarden zal deze door een beoordelingscommissie inhoudelijk worden beoordeeld door het toekennen van punten aan de hand van de daarvoor opgestelde beoordelingscriteria. Voor het toekennen van punten is het van belang dat een inschrijver kan aantonen in welke mate zij voldoet aan de beoordelingscriteria. Wanneer een inschrijver maximaal scoort kan zij honderd punten behalen. Om een kavel aan een inschrijver te kunnen gunnen dient er een minimale score van in totaal zestig punten te zijn behaald. Er wordt gegund aan de inschrijver die de meeste punten heeft behaald. Bij gelijk aantal punten wordt er geloot. Aan de inschrijver die een kavel gegund heeft gekregen wordt vervolgens een reservering gegeven, gevolgd door het sluiten van een optie- en/of koopovereenkomst.