Publicatie voorgenomen besluit ingebruikgeving woning De Baak 4 Hendrik-Ido-Ambacht

Publicatiedatum: 3 juli 2024 (reageren tot en met 23 juli 2024)

Volgens jurisprudentie moeten overheidslichamen, gelet op het gelijkheids- en transparantiebeginsel, het voornemen tot het aangaan van een overeenkomst waarbij sprake is van een ingebruikgeving van on-roerende zaken en zakelijke rechten kennisgeven. De gemeente dient bij ingebruikgeving van onroerende zaken en zakelijke rechten een selectieprocedure te doorlopen. Dit kan achterwege blijven als bij voorbaat duidelijk is of redelijkerwijs mag worden aangenomen dat op grond van objectieve, toetsbare en redelijke criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het gebruik. Met deze publicatie voldoet de gemeente aan de publicatieplicht van het voorgenomen besluit volgens het 'Didamarrest' (ECLI:NL:HR:2021:1778).

Voornemen tot ingebruikgeving woning De Baak 4

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht geeft in dat kader te kennen dat zij voornemens is om de woning met toebehoren plaatselijk bekend De Baak 4 te 3343 LA Hendrik-Ido-Ambacht, in gebruik te geven. Op basis van onderstaande argumentatie is de gemeente van oordeel dat bij deze ingebruikgeving de partij met wie de gemeente voornemens is een gebruiksovereenkomst te sluiten, de enige serieuze gegadigde is.

Motivering

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht is van mening dat om de volgende reden de partij met wie de gebruiksovereenkomst wordt gesloten de enige gegadigde is om bovenvermelde woning in gebruik te nemen. 
Het college van burgemeester en wethouders heeft in de vergadering van 11 juni 2024 besloten de woning De Baak 4 in het kader van de GOO in te zetten als opvanglocatie. Tevens heeft het college besloten de woning alleen in gebruik te geven aan Oekraïense gezinnen die momenteel binnen de gemeente gebruik maken van particuliere opvang. De partij met wie de gemeente voornemens is een gebruiksovereenkomst te sluiten voldoet naar oordeel van de gemeente als enige aan deze criteria.

Reactietermijn

Bent u van mening dat ook u, gelet op het gelijkheidsbeginsel als gegadigde in aanmerking komt voor ingebruikname van de in deze publicatie benoemde woning, dan kunt u tot en met 23 juli 2024 een reactie voorzien met motivatie toezenden aan de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, team Ruimte en Projecten, t.a.v.de heer A.J. Melkert, Postbus 34, 3340 AA te Hendrik-Ido-Ambacht of emailadres: aj.melkert@h-i-ambacht.nl. Zet in deze reactie tenminste: 

  • De datum van publicatie en welk voornemen tot ingebruikgeving het betreft;
  • Uw naam, adres en woonplaats;
  • Waarom u van mening bent dat u ook als gegadigde moet worden aangemerkt; 
  • Een machtiging als u voor iemand anders een motivatie indient, bijvoorbeeld namens een bedrijf. 

De gemeente Hendrik-Ido-Ambacht zal drie (3) weken na de datum van deze publicatie overgaan tot het ingebruikgeven van de betreffende woning, tenzij één of meerdere gegadigde zich bij de gemeente zoals hierboven beschreven hebben gemeld of voordien door een belanghebbende een kort geding tegen dit voornemen aanhangig is gemaakt bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam. In dat geval dient u de gemeente hiervan onverwijld in kennis te stellen middels betekening van de dagvaarding op het adres van de gemeente, bij gebreke waarvan het recht vervalt om tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook te baseren, althans zijn uw rechten daarop uitgewerkt. Er liggen verder geen stukken ter inzage.