"Bedrijvenpark Ambachtse Zoom" bestemmingsplan en exploitatieplan vastgesteld

Gewijzigd bestemmings- en exploitatieplan Ambachtse Zoom door de gemeenteraad vastgesteld. Tot 24 januari '19 kon beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-ambacht op 3 december 2018 het gewijzigde bestemmingsplan en exploitatieplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom heeft vastgesteld.

Gevolg uitspraak Raad van State

Dit besluit volgt op de uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 juli 2018 (nummer 201701607/1/R3 en 201701611/1/R3) over het eerdere vaststellingsbesluit van de gemeenteraad van 1 december 2016.

Op het nieuwe vaststellingsbesluit is afdeling 8.2.2a van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de zo genoemde bestuurlijke lus toegepast. Dit betekent dat de gemeenteraad de opdracht heeft gekregen van de Raad van State om op enkele punten het bestemmingsplan en het exploitatieplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom aan te passen.

De aangebrachte wijzigingen

Bestemmingsplan

 1. Het woordje 'niet' is toegevoegd aan artikel 6.5.4 van de regels van het bestemmingsplan. Hierdoor wordt een maximale oppervlaktemaat gesteld aan logistieke bedrijven.
 2. De onderbouwing voor zelfstandige kantoorruimten is aangescherpt. Ook is onderzocht wat het aanbod van zelfstandige kantoorruimten op dit moment is en welke daarvan ook  planologisch in bestemmingsplannen als zodanig  zijn opgenomen en dus wettelijk gezien gerealiseerd kunnen worden.
 3. Artikel 19.2 van de planregels is geschrapt zodat in het plangebied niet door middel van een binnenplanse afwijkmogelijkheid een JOP mogelijk gemaakt wordt.
 4. De regels voor hekwerken in artikel 6.2 zijn als volgt aangepast: n. de bouwhoogte van hekwerken die in of achter de voorgevelrooilijn geplaatst worden, bedraagt ten hoogste 2,25 m. Behoudens het bepaalde onder p., is het niet toegestaan hekwerken voor de voorgevelrooilijn te plaatsen;
  p. hekwerken mogen voor de voorgevelrooilijn geplaatst worden ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijventerrein - woon-werktuinen', de maximale bouwhoogte bedraagt 1,2 m”.

Exploitatieplan

 1. De waardering van de percelen aan De Baak 26 en 30 is opnieuw beoordeeld. De verkeerswaarde van het bestaande gebruik op basis van het huidige bestemmingsplan is als inbrengwaarde voor de percelen aan De Baak 26 en 30 opgenomen in het exploitatieplan.
 2. De waardering van de gronden en opstallen aan De Baak 28 en de raming van de sloopkosten zijn opnieuw beoordeeld. De waardering tegen de complexwaarde is als inbrengwaarde voor de percelen aan De Baak 28 opgenomen in het exploitatieplan.

Geurcirkel in relatie tot tussenuitspraak

In verband met de door de Raad van State opgelegde geurcirkel is nader onderzoek uitgevoerd. Gelet op de afstand (100 meter) die aangehouden moet worden in verband met de aanwezige (bedrijfs)mestopslag van 30m3, past een mestopslag van deze omvang niet bij het hobbymatig houden van paarden binnen een woonbestemming. Tegen deze achtergrond heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om handhavend op te treden tegen de mestbak. Deze moet terug worden gebracht naar 3m3.
Een mestbak van minder dan 3 m3 heeft tot gevolg dat ter plaatse van de woon- en werkunits uit oogpunt van goede ruimtelijke ordening een aanvaardbare situatie zal ontstaan.
Door middel van deze aanvullende motivering is het door de RvS in de tussenuitspraak geconstateerde gebrek hersteld.

Stukken ter inzage

Met ingang van 13 december 2018 lagen gedurende een periode van zes weken het vaststellingsbesluit met het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en exploitatieplan met de bijbehorende stukken op de volgende plaatsen ter inzage.

De bronbestanden van het bestemmingsplan op: https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/6E364A2F-972F-45CF-8E47-C848C9DA2680/

De bronbestanden van het exploitatieplan op: https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/272127BE-729A-4325-8974-C10CA52B7721/

Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestanden geplaatst, identificatienummers (IDN):  NL.IMRO.0531.bp22Ambachtsez2016-3002 (bestemmingsplan) en
 NL.IMRO.0531.EP22Ambachtsez2016-3002 (exploitatieplan)

De papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden.

Bestanden vastgesteld bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom

 1. vaststellingsbesluit
 2. regels bijlagen bestemmingsplan bedrijvenpark Ambachtsezoom
 3. toelichting bijlagen bedrijvenpark Ambachtsezoom
 4. verbeelding bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom
 5. regels bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom
 6. toelichting bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom
 1. ontwerpbesluit Exploitatieplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom
 2. bijlage bij raadsvoorste Exploitatieplan Tussenuitspraak Raad van State
 3. exploitatieplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom
 4. bijlage 1 Verbeelding van het bestemmingsplan
 5. bijlage 2 Exploitatiegrenzen en Kadastrale aanduidingen
 6. bijlage 3a Ruimtegebruik totaal en eigendomsgrenzen
 7. bijlage 3b Ruimtegebruikkaart Gemeente
 8. bijlage 3c Ruimtegebruikkaart Dhr. Baan
 9. bijlage 3d Ruimtegebruik ProgamDeBaak
 10. bijlage 3e Ruimtegebruikkaart Waterschap
 11. bijlage 3f Ruimtegebruikkaart Rijkswaterstaat
 12. bijlage 4a taxatierapport inbrengwaarden
 13. bijlage 4b Herziening taxatie De Baak 26, 28 en 30
 14. bijlage 5 Resultaatsheet ontwerp regeling plankosten Ambachtsezoom
 15. bijlage 6 Ambachtsezoom cultuur- en civieltechnische raming
 16. bijlage 7 planschade risicoanalyse

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging konden belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan en het exploitatieplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.  Er kon uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de aangebrachte wijzigingen. Er kon geen beroep worden ingesteld tegen de overige ongewijzigde planonderdelen.

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan tradtin werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Bovengenoemden konden, als zij beroep hadden ingestelde, ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval trad het besluit niet in werking voor op dat verzoek werd beslist.