Bestemmingsplan Waterbusplein vastgesteld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 11 november 2019 het bestemmingsplan 'Waterbusplein' gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan
Het plangebied betreft het gebied ter plaatse van en rondom de parkeerplaats van de Waterbushalte te Hendrik-Ido-Ambacht. Het gebied valt nu nog onder de werking van bestemmingsplan Antoniapolder+.

Het planvoornemen is om het Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht, gelegen aan de rivier De Noord, te ontwikkelen tot een bruisende ontmoetingsplek, aansluitend op de halte van de Waterbus. Het planvoornemen is onderdeel van de gebiedsontwikkeling Antoniapolder, die ervoor gezorgd heeft dat het gehele bedrijventerrein een kwaliteitsimpuls krijgt.

De ontwikkeling van het Waterbusplein is het sluitstuk van deze herstructurering en omvat naast de inrichting van het plein, de nieuwbouw van twee gebouwen met een totale omvang van ca. 6.730 m² bruto vloer oppervlakte. De invulling van de nieuwbouw en het Waterbusplein zelf voorziet in de realisatie van een maritiem ondernemershuis, horeca, vergaderzalen, fitness/sport/welness/health en leisure.

Stukken ter inzage
Met ingang van donderdag 5 december 2019 ligt gedurende een periode van zes weken het bestemmingsplan voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is op de volgende plekken te vinden:

• Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl, identificatie: NL.IMRO.0531.bp37waterbusplein-3001
• De pdf-bestanden staan op de gemeentelijke website
• De papieren versie is tijdens openingstijden in te zien in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

De pdf-bestanden
toelichting
toelichting bijlagen
regels
bijlage regels
vaststellingsbesluit

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Tijdens de zes weken van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Er kan ook een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist door de Raad van State.