"De Baak 16 e.o." bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "De Baak 16 e.o." is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 25 maart 2020 kon beroep worden ingesteld tegen het plan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat op grond van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad in de vergadering van 3 februari 2020 het bestemmingsplan De Baak 16 e.o. heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Ambachtsezoom is met ingang van 20 juni 2019 geheel onherroepelijk geworden. Het perceel de Baak 16 is aangekocht door de gemeente en wordt onderdeel van het Bedrijvenpark Ambachtsezoom. Met dit bestemmingsplan wordt dat planologisch mogelijk gemaakt.
In dit nieuwe bestemmingsplan worden ter plaatse van De Baak 16 bedrijven mogelijk gemaakt en zijn een aantal wegen en kavelgrenzen verlegd. Het gebied ligt in het te ontwikkelen Bedrijvenpark aan de zuidzijde.

Stukken ter inzage
Van 13 februari t/m 25 maart 2020 liggen gedurende een periode van zes weken het bestemmingsplan De Baak 16 e.o. en de bijbehorende stukken ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

De pdf-bestanden
regels
bijlagen regels
toelichting
bijlagen toelichting
verbeelding

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Beroep kan worden ingesteld door:
a. een belanghebbende die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerp-
    bestemmingsplan kenbaar heeft gemaakt;
b. een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig
    een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;
c. iedere belanghebbende, voor zover het beroep is gericht tegen de door de gemeenteraad
    in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-
    bestemmingsplan zoals dat ter inzage heeft gelegen. 

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Bovengenoemden kunnen indien zij beroep instellen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.