De Volgerlanden-Oost Exploitatieplan zesde herziening vastgesteld

Exploitatieplan De Volgerlanden-Oost is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 31 maart 2021 kon beroep worden ingesteld tegen het plan.

Burgemeester en wethouders van Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht in zijn vergadering van 1 februari 2021 de zesde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost heeft vastgesteld.

Terinzagelegging

Het vaststellingsbesluit van de zesde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost wordt op grond van artikel 6.14 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.12 van de Algemene wet bestuursrecht voor iedereen ter inzage van 18 februari 2021 tot en met 31 maart 2021. U kunt het besluit op de volgende locaties inzien en raadplegen:
Het vaststellingsbesluit ligt met bijbehorende stukken gedurende de terinzagetermijn in de publieksruimte van het gemeentehuis. Openingstijden publieksruimte gemeentehuis, Weteringsingel 1: maandag t/m donderdag van 8.30 en 17.00 uur en vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur. De bovenstaande stukken zijn ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het Identificatienummer (IDN) van het exploitatieplan is: NL.IMRO.0531.EP06Volgerloost6hz-3001 De toelichting op het exploitatieplan wordt ook ter inzage gelegd maar dit is enkel ter informatie.

Pdf-bestanden:

1 Vaststellingsbesluit zesde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
2 Bijlage 1 Wijzigingen zesde herziening exploitatieplan De Volgerlanden-Oost
3 Geconsolideerd exploitatieplan De Volgerlanden-Oost inclusief zesde herziening
4 Bijlage 1 Kaart exploitatiegrenzen en ruimtegebruik
5 Bijlage 2 Verkaveling binnen particuliere grondeigendommen
6 Bijlage 3a Bestemmingsplankaart
7 Bijlage 3b-1 Verbeelding deelgebied A1 (cluster 7.10)
8 Bijlage 3b-2 Verbeelding partiële herziening cluster 7.10
9 Bijlage 3c Verbeelding uitwerkingsplan B1
10 Bijlage 3d-1 Verbeelding uitwerkingsplan deelgebied C1-C2
11 Bijlage 3d-2 Verbeelding wijzigingsplan C1-C2
12 Bijlage 4a Taxatierapport inbrengwaarden
13 Bijlage 4b Bijlagen bij taxatierapport inbrengwaarden
14 Bijlage 4c Taxatierapport inbrengwaarde De Volgerlanden-Oost 2018
15 Bijlage 5 Resultaat Plankostenscan
16 Bijlage 6 De civiel- en cultuurtechnische kostenraming

Beroepsmogelijkheid

Er zijn geen zienswijzen bij de gemeenteraad naar voren gebracht op het ontwerpbesluit tot zesde herziening van het exploitatieplan De Volgerlanden-Oost. Belanghebbenden kunnen gedurende de terinzagetermijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te 's-Gravenhage als aan de belanghebbende redelijkerwijs niet kan worden verweten dat er niet overeenkomstig artikel 6.14 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren is gebracht.