"Grotenoord 2" bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "De Baak 16 e.o." is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 21 november 2018 kon beroep worden ingesteld tegen het plan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 14 januari 2019 het bestemmingsplan 'Grotenoord 2' met plan-idn NL.IMRO.0531.bp35Grotenoord2-3001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan 'Grotenoord 2'

Voor de ontwikkeling van de voormalige gemeentewerf aan de Grotenoord 2 is een plan voorbereid. Een steigerbouwbedrijf wil zich hier gaan vestigen. Ten behoeve van de ontwikkeling zijn ook de woningen Veerstraat 57 en 59 aangekocht. Deze zijn inmiddels gesloopt om ruimte te maken voor het bedrijfsgebouw.
Ondanks dat de vestiging van het bedrijf past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk om het plan te realiseren. Met het bestemmingsplan 'Grotenoord 2' wordt de realisatie planologisch mogelijk.

Stukken ter inzage

Met ingang van 24 januari 2019 liggen tot en met 6 maart 2019 gedurende een termijn van zes weken het vastgestelde bestemmingsplan voor een ieder ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp35Grotenoord2-3001
  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Pdf-bestanden

bestemmingsplan
verbeelding
toelichting bijlagen
regels
regels bijlagen

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:

  • belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.