"Langeweg 97 Plattelandswoning" bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "Langeweg 97 Plattelandswoning" is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 2 maart 2022 kan er beroep tegen worden ingesteld.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan "Langeweg 21, Plattelandswoning op 6 december 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 20 januari 2022 tot en met 2 maart 2022 ter inzage.

Bestemmingsplan

Het plan behelst het omzetten van een huidige bedrijfswoning naar een plattelandswoning om particuliere bewoning mogelijk te maken. Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter inzage

Van 20 januari 2022 tot en met 2 maart 2022 ligt het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgestelde digitale bestemmingsplan geplaatst. Deze kunt u vinden via het volgende plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp38langeweg97-3001.
  • De papieren versies van de stukken zijn tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht. 

pdf-versie:
Bestemmingsplan
Toelichting
Verbeelding

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.