"Uitbreiding kas Langeweg 97" bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "Uitbreiding kas Langeweg 97" is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 30 mei 2018 kon beroep worden ingesteld tegen het plan.

Ligging en begrenzing van het plangebied
In het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling en glas-voor-glas regeling wordt met deze herziening uitbreiding van de kas aan de Langeweg 97 mogelijk gemaakt. Daarbij geldt als voorwaarde dat de kas en andere bedrijfsopstallen bij het perceel Langeweg 474 te Zwijndrecht worden gesaneerd.

Stukken ter inzage
Met ingang van 12 april 2018  liggen gedurende een periode van zes weken het vastgesteld bestemmingsplan op de volgende plaatsen voor een ieder ter inzage.
- De bronbestanden zijn geplaatst op
http://ro.h-i-ambacht.nl/0531/B4A4A798-621F-4707-8EDC-7FC38C97267E/
- Op de site ruimtelijkeplannen.nl zijn de bestanden geplaatst met identificatienummer (IDN): NL.IMRO.0531.bp30KasLangeweg97-3001
- De papieren versie ligt in het informatiecentrum van het gemeentehuis in Hendrik-Ido-Ambacht, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht, tijdens openingstijden.

Pdf-bestand

bestemmingsplan kas Langeweg 97 (4784 kB)

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden beroep instellen tegen het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Beroep kan worden ingesteld door: een belanghebbende die kan aantonen dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad in te dienen;

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn van zes weken.