"Vrouwgelenweg 58" bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 58" is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 30 maart 2022 kan er beroep tegen worden ingesteld.

Burgemeester en wethouders van gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 58" op 7 februari 2022 door de gemeenteraad is vastgesteld en ter inzage ligt van 17 februari tot en met 30 maart 202.

Bestemmingsplan "Vrouwgelenweg 58 " maakt de bouw van een woning ter plekke van de huidige loods planologisch mogelijk.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld.

Stukken ter inzage

Van 17 februari tot en met 30 maart 2022 ligt het vastgesteld bestemmingsplan ter inzage. U kunt de betreffende stukken ook vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl is het vastgesteld digitaal bestemmingsplan geplaatst. Deze kunt u daar vinden via plan- identificatienummer: NL.IMRO.0531.bp50Vrouwgweg58-3001

De papieren versies van de stukken zijn tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

PDF's

Vrouwgelenweg 58 - regels vastgesteld bestemmingsplan
Vrouwgelenweg 58 - verbeelding vastgesteld bestemmingsplan
Vrouwgelenweg 58 - toelichting vastgesteld bestemmingsplan

Beroep en verzoek voorlopige voorziening

U kunt als belanghebbende gedurende de termijn van terinzagelegging, dus tot 30 maart 2022, beroep instellen tegen het vastgesteld bestemmingsplan. Dat doet u dan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U moet dan kunnen tonen dat u eerder en tijdig uw zienswijze duidelijk heeft gemaakt aan de gemeenteraad; of dat niet kon doen.

Het vastgesteld bestemmingsplan geldt vanaf de dag na afloop van de beroepstermijn. Als u dat niet wil en in beroep gaat tegen het plan, dan kunt u om een' voorlopige voorziening' vragen aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan geldt het plan niet tot daarover een beslissing is genomen..