"Waterlandgoed De Noorden" bestemmingsplan vastgesteld

Bestemmingsplan "Waterlandgoed De Noorden" is door de gemeenteraad vastgesteld. Tot en met 10 oktober 2018 kon beroep worden ingesteld tegen het plan.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken bekend dat de gemeenteraad op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 3 december 2018 het bestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' met plan-idn NL.IMRO.0531.bp08Waterlandgoed-3001 ongewijzigd heeft vastgesteld.

Bestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden''

Voor de realisatie van een waterlandgoed aan de Achterambachtseweg is op initiatief van de eigenaar een plan voorbereid. Centraal in deze plannen staat de aanleg van een waterlandgoed achter de monumentale boerderijen Vreedebest en Palmhoeve. Het aan te leggen waterlandgoed resulteert in een groen landschap met de ontwikkeling van nieuwe natuur langs en op de oever van de Waal. Dit landgoed wordt grotendeels voor het publiek opengesteld. In dit plangebied worden tevens maximaal zeven woningen mogelijk gemaakt als onderdeel van het gehele waterlandgoed.

Ondanks dat de aanleg van het landgoed past binnen het gemeentelijk en provinciaal beleid op het gebied van natuur en recreatie, is een aanpassing van het bestemmingsplan noodzakelijk om het plan te realiseren. Met het vastgestelde bestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' wordt de aanleg ervan planologisch mogelijk.

Hogere grenswaarden

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht maken tevens bekend dat zij hebben besloten de noodzakelijke hogere waarden Wet geluidhinder vast te stellen. Het bestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' maakt namelijk een geluidgevoelige woonfunctie mogelijk binnen de invloedssfeer van de rijkswegen A15 en A16. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van deze hogere grenswaarden heeft gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder.
Stukken ter inzage

Stukken ter inzage

Met ingang van 13 december 2018 liggen tot en met 23 januari 2019 gedurende een termijn van zes weken het vastgestelde bestemmingsplan 'Waterlandgoed De Noorden' en het besluit hogere waarden Wet geluidhinder voor een ieder ter inzage. U kunt de betreffende stukken vinden op de volgende locaties:

  • De bronbestanden van hetvastgestelde bestemmingsplan zijn geplaatst op https://ro.h-i-ambacht.nl/0531/49D94B9B-A963-4CDB-AA88-2F6587931116/
  • Op de website www.ruimtelijkeplannen.nl is het digitale ontwerpbestemmingsplan geplaatst. Dit kunt u vinden via het plan-identificatienummer NL.IMRO.0531.bp08Waterlandgoed-3001.
  • Een pdf-versie van het ontwerpbestemmingsplan vindt u hieronder.

Pdf-bestanden

bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
Regels bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
Verbeelding (kaart) bestemmingsplan Waterlandgoed De Noorden
vaststellingsbesluit door de gemeenteraad

Bijlage 1 - Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai
Bijlage 2 - Verkennend bodemonderzoek
Bijlage 3 - Actualiserend bodemonderzoek
Bijlage 4 - Archeologisch bureau- en booronderzoek
Bijlage 5 - Archeologisch karterend booronderzoek
Bijlage 6 - Quickscan Ecologie

  • De papieren versie van de stukken is tijdens de openingsuren in te zien in de hal van het gemeentehuis, Weteringsingel 1 te Hendrik-Ido-Ambacht.

Indienen beroep en verzoek om voorlopige voorziening

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag door:
- belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben kenbaar gemaakt bij de gemeenteraad;
- belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen kenbaar te maken bij de gemeenteraad;

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit hogere waarden Wet geluidhinder treden in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Bovengenoemden kunnen tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. In dit geval treedt de besluitvorming niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.