Buurtbonregeling

De officiële regels van de buurtbon

Deze regeling gaat over het verstrekken van een ‘buurtbon’ voor burgerinitiatieven om de leefbaarheid in straten, buurten of wijken te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken. De buurtbon vertegenwoordigt een waarde van minimaal € 250,- en maximaal € 2.000,- waarmee (al dan niet georganiseerde) inwoners van Hendrik-Ido-Ambacht zelf activiteiten kunnen organiseren en/of diensten en producten kunnen inkopen om hun initiatief voor hun gemeente, wijk, buurt of straat uit te voeren. Voor een buurtbarbecue geldt altijd een maximum van €500,-.

Een buurtbon wordt altijd minstens 4 weken voor aanvang van de activiteit aan de gemeente gevraagd. De buurtbon kan (alleen) aangevraagd worden via het digitaal formulier Aanvraag buurtbon.

Artikel 1: Begrippen
 1. Burgerinitiatief: een activiteit of voorziening om de leefbaarheid in eigen gemeente, wijk, buurt of straat te verbeteren en/of de sociale cohesie te versterken;
 2. Initiatiefnemer(s): individuele of georganiseerde bewoners, die een aanvraag indienen om een initiatief uit te voeren;
 3. Leefbaarheid: de kwaliteit van de woon- en leefomgeving;
 4. Sociale cohesie: sociale samenhang binnen een gemeente, wijk, buurt of straat en tussen bewoners.
Artikel 2: Voorwaarden

​​​De buurtbon:

 1. wordt aan de gemeente gevraagd (minstens) vier weken voor de activiteit die betaaldt met de buurtbon plaatsvindt.
 2. wordt gebruik voor een activiteit die bijdraagt aan de leefbaarheid en sociale cohesie van de gemenete, wijk, buurt of straat.
 3. wordt gebruikt voor een activiteit die georganiseerd wordt door de aanvrager van de buurtbon,
 4. wordt aangevraagd door een buurtbewoner, dus niet door een vereniging, club of andere rechtspersoon.
 5. kan per burgerinitiatief eenmaal worden toegekend . Meerdere buurtbonaanvragen voor dezelfde activiteit worden niet toegekend.
   
 6. wordt gebruikt voor een activiteit zonder (financieel) winstoogmerk.
 7. ​​​​​wordt gebruikt voor het bekostigen van zaken die onmisbaar zijn voor de activiteit. Voedsel, drank en presentjes vallen hier niet onder
 8. mag gebruikt worden voor de huur van voorwerpen zoals een springkussen, stoelen, tafels en dergelijke, niet voor het kopen daarvan.
 9. wordt niet gebruikt voor een activiteit die de gemeente of het gemeentelijk beleid schaadt.
 10. mag gebruikt worden voor een activiteit met een religieus karakter als de activiteit voor iedereen toegankelijk is.
 11. mag niet gebruikt worden voor een activiteit met een politiek karakter.
   
 12. kan alleen gebruikt worden voor een voorziening zoals een speeltoestel, bankje, boom als tussen initiatiefnemers en gemeente duidelijke afspraken zijn gemaakt over onder andere beheer, onderhoud en bijkomende kosten van de voorziening.
 13. Het subsidieplafond is € 22.500,-  per jaar. Dat betekent dat jaarlijks zoveel geld beschikbaar is voor het uitgeven van toegekende buurtbonnen. Op = op.
 14. Buurtbonnen kunnen het hele jaar door aangevraagd worden.
 15. Aanvragen buurtbonnen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 16. wordt gebruikt binnen een jaar na toekenning
   
 17. Een buurtbon vragen aan de gemeente betekent niet dat die buurtbon automatisch wordt toegekend.
Artikel 3: Verplichting initiatiefnemer

De initiatiefnemer, dus de persoon die om de buurtbon aan de gemeente vraagt:

 1. is verantwoorlijk voor de juiste besteding van de buurtbon
 2. houdt netjes en goed de uitgaven bij (bewaart kassabonnen, overschrijvingen en dergelijke.)
 3. neemt direct contact op met team leefbaarheid via leefbaarheid@h-i-ambacht.nl als duidelijk is dat de activiteit anders is dan waarvoor de buurtbon werd gevraagd
 4. controleert of buurtbewoners de activiteit steunen en kan tonen dat gedaan te hebben.
 5. zendt per mail aan leefbaarheid@h-i-ambacht.nl een financieel overzicht van de buurtbonactiviteit met in ieder geval bewijzen van betaling en ontvangsten.
 6. zendt per mail aan leefbaarheid@h-i-ambacht.nl een kort verslagje en enkele foto's van de activiteit, met eventueel (links naar online) artikelen over de activiteit.
 7. weet dat de gemeente het correct besteden van de buurtbon steekproefsgewijs controleers en werkt volledig mee aan zo'n eventuele controle.