Wel of geen omgevingsvergunning?

Aan het digitaal omgevingsloket kunt u controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Voor u bouwt, verbouwt, sloopt of kapt moet u altijd deze stappen doorlopen:

  1. Weet duidelijk wat u wilt gaan doen. We kunnen een vraag om vergunning alleen behandelen, als we duidelijk weten wat uw bedoeling is. Zorg dus voor een duidelijk plan.
  2. Controleer of u een vergunning nodig hebt voor wat u wilt gaan doen. Dat doet u op www.omgevingsloket.nl
  3. Houd rekening met kosten voor het behandelen van de vraag om vergunning, leges genoemd. Die verschillen per vergunning. Kijk op www.h-i-ambacht.nl/leges wat de kosten zijn.
  4. Houd rekening met de tijd die wij nodig hebben om over uw vergunning te beslissen. Het behandelen van een eenvoudige aanvraag doen we binnen 8 weken. Is de situatie moeilijk, dan ontvangt u binnen 6 maanden onze beslissing.
Omgevingsloket 

In de omgevingsvergunning is een aantal vergunningen, zoals de bouwvergunning, de kapvergunning en de milieuvergunning, samengebundeld. In totaal zijn 26 toestemmingen samengevoegd. Op die manier kunnen verschillende activiteiten in één vergunning gevat worden.

Aan het digitaal Omgevingsloket kunt u direct controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen, een melding moet doen of direct aan de slag kunt omdat voor uw geplande activiteit geen vergunning/melding nodig is. Blijkt uit de check dat u een vergunning nodig heeft en bent u ingelogd met DigiD, dan kunt u na de controle direct online de vergunning aan de gemeente vragen. Vraagt u de vergunning namens een bedrijf, log dan in met E-herkenning.

Leges betalen

Als u de gemeente om vergunning vraagt, is dat geen garantie dat wij u de vergunning daadwerkelijk geven. Soms weigeren we een vergunning te geven, bijvoorbeeld als het plan niet goed genoeg is. Het is goed om te weten dat u leges betaalt aan de gemeente voor het behandelen van uw vraag om vergunning, niet voor de vergunning zelf. U betaalt dus ook leges als wij besloten hebben u geen vergunning te geven.

Extra informatie

Over woorden die gebruikt worden in het Omgevingsloket
Over DigiD
Over E-herkenning

Vraag om vergunning op papier

Vraagt u uw vergunning liever op papier aan, dan kunt u op het Omgevingsloket een papieren formulier samenstellen, op uw computer bewaren en vervolgens afdrukken.

Dit formulier zendt u dan, met alle bijlagen die wij nodig hebben, aan:

College van burgemeester en wethouders

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Postbus 34
3340 AA Hendrik-Ido-Ambacht

U kunt de formulieren ook geven aan de receptionist op het Gemeentehuis, Weteringsingel 1, Hendrik-Ido-Ambacht.

Vergunningvrij?

Ook als u geen vergunning nodig heeft, moet u zich aan wetten, regels en voorschriften houden. Denk aan bijvoorbeeld het Bouwbesluit. De bouwregels daarin zijn altijd van kracht voor draagkracht, isolatie, ventilatie enzovoort. Een van de taken van de gemeente is bouwconstructies daarop controleren.

Bestemmingsplan: mag u op uw locatie uw plan uitvoeren?

We helpen u graag om de kans op vergunning zo groot mogelijk te maken. Controleer daarom of uw plan overeenkomt met het geldend bestemmingsplan. In het bestemmingsplan is voor vrijwel ieder terrein in Hendrik-Ido-Ambacht bepaald wat daar gebouwd mag worden en waar het terrein voor gebruikt mag worden. U vindt alle geldende bestemmingsplannen van Hendrik-Ido-Ambacht op Ruimtelijkeplannen.nl. Daar vindt u ook verordeningen, structuurvisies en dergelijke van provincie Zuid-Holland en het Rijk.

Klik op Plannen zoeken en voer het adres in van het terrein waar u uw plan wilt realiseren. Ruimtelijkeplannen.nl helpt u verder, maar neem vooral alle regels van het bestemmingsplan goed tot u en vergelijk die met uw bouwplan. Pas uw plan aan het bestemmingsplan, als dat nodig is.

Past uw plan binnen de bepalingen van het bestemmingsplan en komt het overeen met het eerderbeschreven bouwbesluit, dan is de kans groot dat u een vergunning ontvangt. In sommige gevallen oordeelt ook de welstandscommissie over uw plan. Die commissie bepaalt of de grootte, vorm, kleur enzovoort past binnen de omgeving.

Bijbehorend bouwwerk = de uitbreiding van een hoofdgebouw dan wel functioneel met een zich op hetzelfde perceel bevindend hoofdgebouw verbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

Met andere woorden: een aanbouw, bijgebouw, schuur, garage en stal op hetzelfde terrein/perceel als het hoofdgebouw is een bijbehorend bouwwerk.

Achtererfgebied = erf achter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op 1 meter achter de voorkant en van daaruit evenwijdig loopt met het aangrenzend openbaar toegankelijk gebied, zonder het hoofdgebouw opnieuw te doorkruisen of in het erf achter het hoofdgebouw te komen.

Een zijtuin die langs de openbare weg ligt is (meestal) géén achtererfgebied. Vaak loopt uw zijtuin ook door of gaat over in uw achtertuin. Het deel van deze tuin, welke voor het (verlengde) van uw zijgevel steekt, is ook géén achtererf gebied. Uw voortuin ook (meestal) niet.

Redelijke eisen van welstand
Tenzij geen redelijke eisen van welstand van toepassing zijn. Die zin kunt u tegenkomen in het Omgevingsloket, maar gemeente Hendrik-Ido-Ambacht kent geen welstandsvrije gebieden. Redelijke eisen van welstand zijn dus altijd van toepassing in Hendrik-Ido-Ambacht.

Voorgevel
Voorgevel = over het algemeen de gevel die langs, of evenwijdig aan, de openbare weg staat. Niet elk pand heeft een voordeur in de voorgevel. Grenzen meer wegen aan uw pand, zoals bij een hoekpand, dan kunt u er vanuit gaan dat de voorgevel de gevel is die aan de straat staat die uw adres vormt. De andere gevels zijn zij- of achtergevel(s)

Bebouwingsgebied
Het bebouwingsgebied = de oppervlakte van het achtererfgebied + de oppervlakte van de huidige omvang van het pand - de oppervlakte van het oorspronkelijk pand. U berekent de oppervlakte van het bebouwingsgebied in deze 4 stappen:

  1. Bereken de oppervlakte van het actueel achtererfgebied. Hoe u het achtererfgebied bepaalt, vindt u hierboven.
  2.  Bereken de oppervlakte van het pand in de huidige omvang, dus inclusief alle oorspronkelijke en later gerealiseerde uitbouwen.
  3.  Bereken de oppervlakte van het oorspronkelijk pand. Met oorspronkelijk pand bedoelen we het pand zoals dat is opgeleverd op basis van de eerste verleende vergunning voor de bouw van het pand. Bijbehorende bouwwerken zijn geen deel van het oorspronkelijk pand, ook niet als die direct bij de bouw van het oorspronkelijk pand zijn gebouwd.
  4. Tel de uitkomst van stap 2 bij de uitkomst van stap 1 en verminder het resultaat hiervan met de uitkomst van stap 3.
    Het resultaat is de oppervlakte van het bebouwingsgebied.
Nieuwbouw en vergunningsvrij bouwen

Voor het bouwen of laten bouwen van een hoofdgebouw moet u altijd een omgevingsvergunning van de gemeente in bezit hebben. Als u vergunning heeft om een nieuw pand (hoofdgebouw) te bouwen, dan mag u tijdens het bouwen daarvan vergunningsvrij een bijbehorend bouwwerk bouwen. Ook het bijbehorend bouwwerk moet aan het Bouwbesluit én alle voorwaarden van het vergunningsvrij bouwen voldoen.

Vragen? Neem gerust contact op met team Ruimtelijke Ordening van de gemeente via telefoonnummer 14078.