Bodem

Samen met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid werkt de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht aan een bodem die geschikt is voor bijvoorbeeld woningbouw, kantoren of natuur. 

Bodemkwaliteit

Er is in kaart gebracht hoe het gesteld is met de bodem in Hendrik-Ido-Ambacht.
De informatie over de gemiddelde kwaliteit van de grond in de regio is gebundeld in een (digitale) bodemkwaliteitskaart.

Meer informatie over bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit en sanering

Behalve wanneer er in de bouwverordeningen geldende ontheffingen staan. Een bodemonderzoek is ook verplicht bij grote graafwerkzaamheden in de grond. In sommige gevallen blijkt uit het bodemonderzoek dat sanering noodzakelijk is.

meer informatie over bodemkwaliteit en sanering

Bodem actueel

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid voert de wettelijke milieutaken uit voor de 17 gemeenten van de regio Zuid-Holland Zuid en de provincie Zuid-Holland. Op hun website vindt u nieuws en actuele informatie over bodemthema's zoals asbest, lood in de bodem en PFOA. 
 
vragen
Heeft u algemene vragen over stoffen in de bodem, zoals asbest, lood en PFOA? Op de website van het RIVM vindt u hier meer over, via www.rivm.nl. Vul bij de zoekbalk de stof in waar u meer informatie over wilt.

Bent u een adviesbureau, aannemer, projectontwikkelaar en grondbank en heeft u vragen over hoe u met (al dan niet vervuilde) grond om moet gaan? Daarvoor stelde de OZHZ een handreiking op. U vindt deze handreiking op de website van OZHZ: www.ozhz.nl of bel met 078 770 85 85.

Heeft u vragen over de invloed van stoffen op uw gezondheid? Dan kunt u terecht bij uw huisarts of de GGD. De GGD bereikt u via 078 - 770 85 00 of lees online de uitgebreide informatie over PFOA en gezondheid:

Wilt u meer weten over de vergunning, toezicht en handhaving bij Chemours/DuPont en de uitstoot van stoffen? Sinds 1 juli 2017 voert de DCMR in opdracht van de provincie Zuid-Holland taken rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving uit bij de bedrijven Chemours en DuPont in Dordrecht. Op deze website leest u daar meer over:

Bodeminformatie opvragen

U wilt misschien een stuk grond of een huis kopen en u wilt weten of u met schone of vervuilde grond te maken hebt.

Bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) kunt u bodeminformatie opvragen over percelen in de regio Zuid-Holland Zuid. U kunt daarvoor het formulier downloaden. De informatie over kosten en verzendadressen staan vermeld in het formulier. Aanvragen voor bodeminformatie kunt u (bij voorkeur via email) naar OZHZ sturen.

Dossiers inzien
De bodeminformatie die u van de omgevingsdienst krijgt, komt uit geautomatiseerde gegevensbestanden en is beknopt. Er worden geen dossiers geraadpleegd. U kunt de informatie uit deze dossiers bij de omgevingsdienst inzien. Daarvoor kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de afdeling Digitale Informatie Voorziening (DIV) van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.

Postadres OZHZ:
Postbus 550
3300 AN Dordrecht

Bodemenergie

Bodemenergie: nieuwe gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden

Vanaf 1 juli 2013 zijn gemeenten bevoegd gezag geworden voor gesloten bodemenergiesystemen. Deze systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond en worden daarom ook ‘bodemwarmtewisselaars’ genoemd. Met dit soort systemen kunnen woningen en gebouwen op een duurzame manier verwarmd of gekoeld worden. De bodem wordt hierbij dan gebruikt om warmte of koude aan te onttrekken.

Het gebruik van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit toegenomen. Maar de toename van het aantal bodemenergiesystemen in de bodem kan ook tot problemen leiden. Als ze te dicht bij elkaar liggen, kunnen ze elkaar namelijk negatief beïnvloeden. Dit kan ten koste gaan van het rendement en tot hogere kosten leiden. Een goede onderlinge ordening van deze systemen in de ondergrond is dan nodig.

Daarom zijn door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu per 1 juli 2013 nieuwe regels vastgelegd. Eén van deze regels is dat nieuw aan te leggen gesloten bodemenergiesystemen gemeld moeten worden. Gemeenten zijn door de nieuwe regels verantwoordelijk geworden voor het verlenen van vergunningen, het beoordelen van meldingen, het registreren van systemen, het houden van toezicht op bijvoorbeeld de aanleg en de handhaving hierop.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) gaat de afhandeling van de meldingen en vergunningaanvragen namens gemeenten verzorgen en draagt daarmee bij aan een duurzame(re) regio. De provincie Zuid-Holland blijft bevoegd gezag voor zogeheten open bodemenergiesystemen.

Meer informatie over bodemenergie vindt u op de website van OZHZ

Bodembeheernota ZHZ

De gemeenteraad heeft op 8 november 2010 de Bodembeheernota Zuid-Holland Zuid vastgesteld. Het doel van deze nota is duurzaam bodembeleid te voeren in de regio Zuid-Holland Zuid waarbij ruimte is voor hergebruik van zoveel mogelijk vrijkomende grond en baggerspecie zonder het duurzaam functioneel gebruik van de bodem te belemmeren.

De Bodembeheernota is gemaakt door Milieudienst Zuid-Holland Zuid, gemeenten, waterschappen, en betrokken partijen uit de drie regio’s Hoeksche Waard, Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden