Bodemonderzoek en sanering

Iedereen die een bouwvergunning aanvraagt voor een huis of een bedrijfspand, moet een bodemonderzoek laten uitvoeren.

Behalve wanneer er in de bouwverordeningen geldende ontheffingen staan. Een bodemonderzoek is ook verplicht bij grote graafwerkzaamheden in de grond. In sommige gevallen blijkt uit het bodemonderzoek dat sanering noodzakelijk is.

Wie is verantwoordelijk voor de bodemsanering?

Het uitgangspunt bij bodemsanering is dat de vervuiler betaalt en schoonmaakt. Als de vervuiler niet (meer) aanspreekbaar is, zijn de bodemsaneringskosten voor rekening van degene die het initiatief neemt tot nieuwbouw of herinrichting. Voor bodemsaneringen is de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag. De beoordeling van saneringsplannen, saneringsevaluaties, nazorgplannen en meldingen conform het Besluit Uniforme Saneringen (BUS) vindt namens de provincie plaats door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ). OZHZ houdt ook toezicht op de uitvoering van bodemsaneringen.

De besluiten (beschikkingen) die OZHZ in het kader van de Wet bodembescherming neemt kunnen gedurende de ter-inzageperiode worden ingezien op de website van OZHZ.. Op deze pagina staan tevens kennisgevingen van ontvangen BUS-meldingen. De onderzoeken die aan een beschikking ten grondslag liggen kunnen desgewenst bij OZHZ worden opgevraagd via een email aan bodemsanering@ozhz.nl.

Bodemenergie

Vanaf 1 juli 2013 zijn gemeenten bevoegd gezag geworden voor gesloten bodemenergiesystemen. Deze systemen wisselen warmte en koude uit via een gesloten buizenstelsel in de ondergrond en worden daarom ook ‘bodemwarmtewisselaars’ genoemd. Met dit soort systemen kunnen woningen en gebouwen op een duurzame manier verwarmd of gekoeld worden. De bodem wordt hierbij dan gebruikt om warmte of koude aan te onttrekken.

Het gebruik van de bodem als energiebron is de laatste jaren in populariteit toegenomen. Maar de toename van het aantal bodemenergiesystemen in de bodem kan ook tot problemen leiden. Als ze te dicht bij elkaar liggen, kunnen ze elkaar namelijk negatief beïnvloeden. Dit kan ten koste gaan van het rendement en tot hogere kosten leiden. Een goede onderlinge ordening van deze systemen in de ondergrond is dan nodig.

Daarom zijn door het Ministerie van Infrastructuur & Milieu per 1 juli 2013 nieuwe regels vastgelegd. Eén van deze regels is dat nieuw aan te leggen gesloten bodemenergiesystemen gemeld moeten worden. Gemeenten zijn door de nieuwe regels verantwoordelijk geworden voor het verlenen van vergunningen, het beoordelen van meldingen, het registreren van systemen, het houden van toezicht op bijvoorbeeld de aanleg en de handhaving hierop.

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (hierna: OZHZ) gaat de afhandeling van de meldingen en vergunningaanvragen namens gemeenten verzorgen en draagt daarmee bij aan een duurzame(re) regio. De provincie Zuid-Holland blijft bevoegd gezag voor zogeheten open bodemenergiesystemen.

Meer informatie over bodemenergie vindt u op de website van OZHZ

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, telefoonnummer: (078) 770 85 85 of email: bodemsanering@ozhz.nl