Geluidskwaliteit: EU Richtlijn Omgevingslawaai

Het maken van geluidbelastingkaarten en een actieplan is een Europese wettelijke verplichting.

Deze verplichting geldt omdat Hendrik-Ido-Ambacht deel uitmaakt van de, op grond van de Wet geluidhinder aangewezen, agglomeratie Rotterdam/Dordrecht. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) heeft de kaarten opgesteld. Elke vijf jaar vindt actualisatie van de geluidbelastingkaarten en het actieplan plaats.

Inschatting
De geluidbelastingkaarten zijn ontwikkeld om geluidknelpunten te lokaliseren/concretiseren. Zo kan hiermee tijdig een eerste inschatting worden gemaakt bijvoorbeeld bij ruimtelijke ontwikkelingen. Het treffen van geluidwerende maatregelen op grond van deze kaarten is ook mogelijk. Op basis van de geluidbelastingkaarten stelt de gemeente, een actieplan voor de komende 5 jaar op. De verantwoording voor rijksinfrastructuur (rijkswegen en spoorwegen) en provinciale wegen ligt echter bij de betreffende hogere overheden.

Geluidbelastingkaarten 3e tranche

Op de kaarten zijn de geluidscontouren te zien met de gemiddelde geluidbelasting in de gemeente. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in de verschillende geluidsbronnen (wegverkeer, spoorwegverkeer en industrielawaai) waarbij dagwaarden en nachtwaarden worden getoond. Ook kunt u de bijbehorende rapportages bekijken.

Let op: omdat de kaarten op deze Pdf-bestanden zeer gedetailleerd zijn, kan het downloaden ervan enige tijd kosten.

Rapportage Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
Kaart 1 : lokale wegen, gemiddeld geluidniveau over de hele dag (Lden)
Kaart 2 : lokale wegen, gemiddeld geluidniveau in de nacht (Lnight)
Kaart 3 : rijkswegen, gemiddeld geluidniveau over de hele dag (Lden)
Kaart 4 : rijkswegen, gemiddeld geluidniveau in de nacht (Lnight)
Kaart 5 : wegverkeer, cumulatief over de hele dag (Lden)
Kaart 6 : wegverkeer, cumulatief geluidniveau in de nacht (Lnight)
Kaart 7 : spoorweglawaai, gemiddeld geluidniveau over de hele dag (Lden)
Kaart 8 : spoorweglawaai, gemiddeld geluidniveau in de nacht (Lnight)
Kaart 9 : industrielawaai, gemiddeld geluidniveau over de hele dag (Lden)
Kaart 10 : industrielawaai, gemiddeld geluidniveau in de nacht (Lnight)
Kaart 11 : totaal geluid, cumulatief over de hele dag (Lden)
Kaart 12 : totaal geluid, cumulatief in de nacht (Lnight)

Actieplan geluid 2018-2023

In het actieplan worden op basis van de eerder opgestelde geluidbelastingkaarten, onder meer knelpunten beschreven, die veroorzaakt worden als gevolg van verkeer op wegen die in eigendom en/of beheer zijn bij de gemeente. Daarnaast geeft het actieplan inzicht en planning in maatregelen voor die knelpunten.

Actieplan geluid gemeente HIA incl bijlagen 2018-2023

In het actieplan worden op basis van eerder opgestelde geluidsbelastingkaarten onder meer de knelpunten beschreven, die veroorzaakt worden als gevolg van verkeer op wegen die in eigendom en/of beheer zijn bij de gemeente. Daarnaast geeft het actieplan inzicht en planning in maatregelen voor die knelpunten.

Disclaimer

De hier gepubliceerde kaarten kennen een verhoogd detailniveau ten opzichte van de kaarten uit de eerste tranche, maar we benadrukken dat de kaarten nog steeds een indicatief karakter hebben. De gepresenteerde geluidbelastingen (contouren) geven een eerste indicatie omtrent de leefkwaliteit. De digitale kaarten zijn echter niet nauwkeurig genoeg en niet bedoeld om exact geluidbelastingen af te leiden voor bijvoorbeeld akoestische doeleinden bij bouwplannen e.d.