Groen

 • Bomen: onderhoud en aanplanten

  In Ambacht zijn we trots op ons groen en onze bomen. Tot maart 2022 planten we 500 extra bomen en koesteren we bestaande bomen.

 • Bomenkap - ontheffing nodig?

  Bij het voornemen tot kappen moet u altijd rekening houden met de flora- en faunawetgeving.

 • Groenbeleid

  Hendrik-Ido-Ambacht groeit en bloeit. In de gemeente staan bijna 13.000 gemeentelijke bomen. Ze staan langs straten, wegen en in plantsoenen en parken. In totaal zijn er meer dan 300 boomsoorten in de gemeente aanwezig. Voor diverse dieren als vogels, vleermuizen en insecten zijn bomen belangrijke nestel- en foerageerplaatsen. Bomen zorgen voor een fijne leefomgeving voor mens en dier.

 • Onderhoud openbaar groen

  In Hendrik-Ido-Ambacht gelden drie kwaliteitsniveaus voor het openbaar groen. Het onderhoud hebben we uitbesteed aan GKB Groep.

 • Verkoop snippergroen

  Onder ‘snippergroen’ verstaan we openbaar groen zonder belangrijke functie, in eigendom van de gemeente en direct grenzend aan woonpercelen.

 • Zelfbeheer openbaar groen

  Wilt u in uw buurt een buurttuin met prachtige rozen of wilde bloemen? Of een gezamenlijke moestuin? Of een tuin met geurende planten waar vlinders op af komen? Dat kan! Maak afspraken met uw buren over het beheer en doe samen met twee andere bewoners een aanvraag voor zelfbeheer groen!
  De gemeente stelt delen van het openbaar groen graag beschikbaar voor groene bewonersinitiatieven, als aan de volgende regels wordt voldaan:

 • Ziekten en plagen

  In het groen komen we regelmatig ziekten en plagen tegen. Hieronder een uitleg van de verschillende ziekten en plagen die voorkomen.