Groen

 • Bomenkap

  Bij het voornemen tot kappen moet u altijd rekening houden met de flora- en faunawetgeving.

 • Bomenplan Hendrik-Ido-Ambacht

  Tot maart 2021 planten we meer dan 250 bomen extra in Ambacht. Op deze pagina ziet u waar die bomen komen te staan.

 • Groenbeleid

  Hendrik-Ido-Ambacht groeit en bloeit. In de gemeente staan bijna 13.000 gemeentelijke bomen. Ze staan langs straten, wegen en in plantsoenen en parken. In totaal zijn er meer dan 300 boomsoorten in de gemeente aanwezig. Voor diverse dieren als vogels, vleermuizen en insecten zijn bomen belangrijke nestel- en foerageerplaatsen. Bomen zorgen voor een fijne leefomgeving voor mens en dier.

 • Onderhoud openbaar groen

  Voor het onderhoud van het openbare groen maakt de gemeente prestatieafspraken met de groenaannemer. De groenaannemer heeft als opdracht om te zorgen dat het groen er het hele jaar netjes uitziet, volgens een afgesproken beeldkwaliteit. Hij mag als groenspecialist zelf bepalen hoe en wanneer onderhoud nodig is. En hij ruimt ook het zwerfvuil in het openbare groen en verhardingen op. De gemeente controleert maandelijks steekproefsgewijs in de wijken of de groenaannemer de prestatieafspraken nakomt.

 • Verkoop snippergroen

  Onder ‘snippergroen’ verstaan we openbaar groen zonder belangrijke functie, in eigendom van de gemeente en direct grenzend aan woonpercelen.

 • Zelfbeheer openbaar groen

  Wilt u in uw buurt een buurttuin met prachtige rozen of wilde bloemen? Of een gezamenlijke moestuin? Of een tuin met geurende planten waar vlinders op af komen? Dat kan! Maak afspraken met uw buren over het beheer en doe samen met twee andere bewoners een aanvraag voor zelfbeheer groen!
  De gemeente stelt delen van het openbaar groen graag beschikbaar voor groene bewonersinitiatieven, als aan de volgende regels wordt voldaan:

 • Ziekten en plagen

  In het groen komen we regelmatig ziekten en plagen tegen. Hieronder een uitleg van de verschillende ziekten en plagen die voorkomen.