Bomenkap

Inwoners zijn vrij om te beslissen over hun eigen bomen, zolang deze niet op de lijst van waardevolle particuliere bomen staan. Bij het voornemen tot kappen moet u altijd rekening houden met de flora- en faunawetgeving. Voor aanvang van kapwerkzaamheden zal u zelf na moeten gaan of er beschermde flora en fauna aanwezig is. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat beschermde diersoorten (vleermuizen of vogels) gebruik maken van bomen als slaapplaats of broedplaats.

 meer informatiehttps://www.h-i-ambacht.nl/hendriki/gx/ZklpwjrIuqC.png

Waardevolle particuliere bomen

De gemeente heeft een aantal particuliere bomen als waardevol aangemerkt. Dit zijn bomen die volgens de gemeente van grote waarde zijn voor de leefomgeving. Het gaat hier vaak om houtopstanden die in het straatbeeld van Hendrik-Ido-Ambacht een grote rol spelen doordat de boom zichtbaar is vanuit openbaar toegankelijk gebied. Voor deze bomen geldt een kapverbod, is kap toch noodzakelijk? Dan is een ontheffing nodig.

Inwoners die zo'n boom bezitten hebben hier een brief over ontvangen. Hebt u net een huis gekocht? Of bent u van plan een huis te kopen? Check dan of er een waardevolle boom in de tuin staat. PDF-bestandOverzicht waardevolle particuliere bomen

Behoud

De gemeente wil dat er nooit minder gemeentelijke bomen komen dan dat nu het geval is( bijna 13.000). Dat doen we door altijd bomen te herplanten als deze om wat voor reden dan ook ergen anders verwijderd zijn. Daarbovenop planten we in de komende 4 jaar 500 extra bomen. 

Regeldruk

In de afgelopen jaren is de gemeente al druk bezig geweest om de regeldruk voor haar inwoners te verminderen. De gemeente geeft inwoners en bedrijven meer vertrouwen door regels te vereenvoudigen. Daarom hoeven inwoners voortaan geen kapvergunning meer aan te vragen voor hun eigen bomen. Een aantal beeldbepalende particuliere bomen is wel uitgezonderd. De inwoners die zo'n beeldbepalende boom bezitten, hebben inmiddels een brief gehad om hen op de hoogte te brengen.

Groene kaart

De gemeente werkt met een 'groene kaart' waarop alle bomen staan waarvoor een kapverbod geldt. Dit zijn meer dan 7000 gemeentelijke bomen plus de beeldbepalende particuliere bomen. Voor het verwijderen van de bomen op de 'groene kaart' blijft een ontheffing nodig. Wanneer de gemeente bomen verwijdert, publiceren wij dit altijd in de krant en op de website. Kijk hier voor de groene kaart.

Kaplijst

In het Gemeentenieuws publiceren wij wanneer wij bomen gaan kappen. Als dit een kaplijst betreft vindt u hieronder een pdf om welke bomen dit gaat. Wij maken hierbij onderscheid tussen bomen die vergunningsvrij zijn of bomen waarvoor een vergunning wordt aangevraagd.

Kaplijst 14 vergunningvrije bomen

Kaplijst 33 vergunningplichtige bomen

Kaplijst De Baak 16 bomen

Kaplijst De Baak 16 bomen - huidige situatie

Wet natuurbescherming

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet vervangt de Boswet, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. De Wet natuurbescherming voorziet o.a. in de bescherming van soorten zoals dat voorheen was geregeld in de Flora- en faunawet. Het is bij wet onder meer verboden om beschermde soorten opzettelijk te doden, verwonden, (ver)storen en/of vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen of te vernietigen (Vogel- en Habitatrichtlijn).

De Wet natuurbescherming voorziet ook in de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom (paragraaf 4.1. Houtopstanden), zoals dat voorheen in de Boswet geregeld was. Houtopstanden die onder de Wet Natuurbescherming vallen bestaan uit een met bomen beplant oppervlak van 10 are of meer, of een rijbeplanting van meer dan 20 bomen buiten de vastgestelde komgrenzen. Met als doel het beschermen van het bosareaal in Nederland. In zulke gevallen dient er een (kap)melding gedaan te worden bij de provincie. In artikel 4.1 van de Wet natuurbescherming en de provinciale verordening 'Uitvoering Wet natuurbescherming Zuid-Holland' zijn uitzonderingen voor de meldingsplicht en de reikwijdte van de wet vastgelegd. Voor meer informatie, zie de webpagina van de Wet natuurbescherming.

Contact
Hebt u vragen over het kappen of herplanten van bomen? Neem dan contact op met de afdeling Beheer Openbare Ruimte via het algemeen telefoonnummer 14 078.