Bomenkap

Bij het voornemen tot kappen moet u altijd rekening houden met de flora- en faunawetgeving.

We hebben als gemeente een aantal particuliere bomen als waardevol aangemerkt. Die zijn volgens de gemeente van grote waarde voor de leefomgeving. Het gaat hier vaak om houtopstanden die in het straatbeeld van Hendrik-Ido-Ambacht een grote rol spelen doordat de boom zichtbaar is vanuit openbaar toegankelijk gebied. Voor deze bomen geldt een kapverbod. Is kap toch noodzakelijk? Dan is een ontheffing nodig.

Inwoners die een boom bezitten die volgens de gemeente waardevol is, hebben hier een brief over ontvangen. Hebt u net een huis gekocht? Of bent u van plan een huis te kopen? Check dan of er een waardevolle boom in de tuin staat in het overzicht waardevolle particuliere bomen.

Behoud

We willen als gemeente dat er nooit minder bomen in de openbare ruimte zijn dan nu, anno 2019, het geval is (bijna 13.000). Dat doen we door voor iedere gerooide/gekapte boom een vervangende boom te planten. Daarnaast planten we in de komende 4 jaar 500 extra bomen.

Regeldruk

De gemeente werkt al enige jaren aan het verminderen van de regeldruk door inwoners en bedrijven meer vertrouwen te geven en regels te vereenvoudigen. Zo hoeven inwoners geen kapvergunning meer aan te vragen voor het rooien/kappen van hun eigen bomen. Zoals hierboven te lezen is, is een aantal beeldbepalende particuliere bomen uitgezonderd.

Groene kaart

We werken met een Groene kaart. Daarop staan alle bomen waar een kapverbod voor geldt. Dit zijn meer dan 7.000 gemeentelijke bomen plus de beeldbepalende particuliere bomen. Voor het verwijderen van de bomen op de 'groene kaart' blijft een ontheffing nodig. Wanneer we als gemeente van plan zijn bomen te verwijderen, publiceren wij dit altijd in @gemeentehia in weekblad De Brug en op deze websitepagina.

Groene kaart Hendrik-Ido-Ambacht met daarop bomen van waarde

Kaplijsten

In @gemeenteha publiceren wij wanneer wij welke bomen moeten rooien/kappen. Hieronder vindt u lijsten daarvan.

Het Jaagpad - Leilinden en Zwarte Els

Diverse locaties - 37 vergunningsvrije bomen

Diverse locaties - 26 bomen

Diverse locaties -  noodkap 27 bomen

Diverse locaties - noodkap 27 bomen overzichtskaart

Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 trad de Wet natuurbeschermingin werking. Die beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. 

Meer informatie

Wilt u controleren of u een vergunning moet aanvragen voor het kappen van uw boom
en/of heeft u vragen over de Groene kaart neem dan contact op via het e-mailadres
 APV@h-i-ambacht.nl.