Onderwijs

In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er veel mogelijkheden om de juiste school voor uw kind te vinden. Ook is er een ruime keuze aan peuterspeelzalen en kinderopvang. En u regelt online leerlingenvervoer.

Basisonderwijs

De keuze van een basisschool is een belangrijk moment. Kinderen vanaf 5 jaar zijn verplicht om naar de basisschool te gaan. In Hendrik-Ido-Ambacht zijn er verschillende soorten basisonderwijs.

Hieronder vindt u een overzicht van de basisscholen in Hendrik-Ido-Ambacht. Door op de naam van de school te klikken, komt u op de website van de betreffende school.
PIT Integraal kindcentrum De Meander(protestants-christelijk basisonderwijs)
PIT kindcentrum De Wijngaard(protestants-christelijk basisonderwijs)
PIT kindcentrum De Tweestroom(protestants-christelijk basisonderwijs)

Willem de Zwijgerschool(reformatorische basisschool)
Stadhouder Willem III school(reformatorische basisschool)
Jenaplanschool De Klimboom(katholieke basisschool, jenaplan onderwijs)

SOL Krommeweg(openbare basisschool)
SOL Admiraal(openbare basisschool)
SOL Villa Ambacht (openbare basisschool)

SOL De Watervlinder(openbare basisschool)

Scholen op de kaart

Wilt u meer inzicht in het aanbod en de kwaliteit van het Ambachts onderwijs? Dat kan via 'Scholen op de kaart'. Deze site biedt een zogenaamd Schoolkeuzevenster. Hierin is cijfermatige- en inhoudelijke informatie over de school te vinden. Zo kunt u ook de scholen met elkaar vergelijken.

Scholen op de kaart.

Schoolvakanties

Scholen hebben de vrijheid een eigen vakantierooster op te stellen. De scholen in Hendrik-Ido-Ambacht beslissen deels zelf wanneer bepaalde vakanties vallen. Zij volgen in grote lijnen het vakantieadvies van het ministerie van OC&W en wijken op kleine punten af. Ook kunnen scholen een extra vrije dag voor een vakantie laten vallen. Informeer hierover altijd bij de scholen van uw kinderen.

Overzicht van de schoolvakanties voor basis- en voortgezet onderwijs in Nederland

Leerplicht

Elk kind in Nederland is verplicht om vanaf het 5e jaar elke dag naar school te gaan. Het kind is leerplichtig tot de dag waarop hij/zij 18 jaar wordt, wanneer zij geen startkwalificatie heeft.

Onderwijs volgen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Naast het recht op onderwijs kent Nederland daarom ook de plicht om onderwijs te volgen, de leerplichtwet.

In Hendrik-Ido-Ambacht houdt Dienst Gezondheid & Jeugdtoezicht op het volgen van de leerplichtwet.

Leerlingenvervoer

Zit uw kind op een school voor speciaal basisonderwijs of op een school voor speciaal onderwijs? Dan kunt u als ouder of verzorger in bepaalde gevallen een vergoeding krijgen voor leerlingenvervoer van en naar school. Dit kan een vergoeding zijn voor fiets, voor openbaar vervoer of eigen vervoer (auto). Of in de vorm van aangepast vervoer, zoals met taxi(bus). Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk vergoeding van de kosten van openbaar vervoer of eigen vervoer te krijgen wanneer uw kind een basisschool bezoekt met een godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag.

Met het oog op de vrijheid van onderwijs en het bezoeken van de meest passende school voor iedere leerling, draagt de gemeente zorg voor het vervoer van leerlingen naar scholen. In verreweg de meeste gevallen leggen leerlingen de afstand van huis naar school en terug zelfstandig af of worden zij door hun ouders gebracht en gehaald. Soms gaat dat echter niet. De regels voor het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening Leerlingenvervoer Hendrik-Ido-Ambacht 2021.

De nieuwe verordening Leerlingenvervoer is in grote lijnen een voortzetting van de vorige verordening Leerlingenvervoer en het lokale maatwerk. Het doel van de verordening Leerlingenvervoer is te garanderen dat alle kinderen in onze gemeente gebruik kunnen maken van hun recht op passend onderwijs. Onderwijs dat aansluit bij zijn/haar mogelijkheden en/of levensbeschouwelijke overtuiging. Deze verordening zorg ervoor dat de afstand naar school of de beperking van een kind nooit een belemmering kan zijn voor het schoolbezoek. In eerste instantie sluiten wij aan bij de Modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG. Tegelijkertijd hebben wij op onderdelen de Modelverordening Leerlingenvervoer aangepast aan ons lokale maatwerk.

De volgende onderdelen zijn passend gemaakt:

  1. Vrijstelling van de eigen bijdrage voor SBO scholen (speciaal basisonderwijs);
  2. De kilometerafstand naar de dichtstbijzijnde SBO school is bepaald op 2 kilometer en de kilometerafstand naar de dichtstbijzijnde basisschool is bepaald op 4 kilometer. De kilometerafstand van het speciaal onderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs is net als in de Modelverordening Leerlingenvervoer van de VNG op 6 km blijven staan
  3. Het verstrekken, na overleg met de scholen, ouders of verzorgers en artsen/behandelaars, van een OV-vergoeding of een fietsvergoeding voor leerlingen die in aanmerking komen voor aangepast vervoer naar SO(speciaal onderwijs) of VSO (voortgezet speciaal onderwijs) en die de overstap willen maken van aangepast vervoer naar openbaar vervoer of naar eigen vervoer (fiets)
  4. In de nieuwe verordening wordt de eigen bijdrage voor vervoer naar een basisschool met een denominatie die niet in onze gemeente vertegenwoordigd is, niet meer in rekening gebracht.

Als u voor uw kind gebruik maakt of gebruik wil maken van de regeling leerlingenvervoer, an kunt u hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente via dashboarddoelgroepenvervoer.nl/hendrik-ido-ambacht.