Centrumgebied Gebiedsvisie

Hoe gaat het gebied tussen De Schoof en Cascade er uit zien? Samen met Ambachters ontwikkelde de gemeente een visie voor dit gebied. Welke functies passen daar? En hoe gaat het er uit zien?

Gemeentraad stelt Gebiedsvisie Centrum vast

´We willen woningen voor alle leeftijden in een duurzaam centrumgebied met veel groen, water en voorzieningen tegenover winkelcentrum De Schoof. Van de te bouwen woningen is 30% bestemd voor ouderen en jongeren. Tussen de flats aan de Van Godewijckstraat en de Tessselschadestraat komt een wandelroute langs het water. Om De Schoof aantrekkelijker te maken, komt er bij de Graaf Willemlaan een plein met een prettige inrichting, en ruimte voor wat horeca, terrassen en standplaatsen. De Graaf Willemlaan blijft een doorgaande weg, met bushaltes'.

Dat is in een notendop de uitkomst van drie openbare gespreksrondes tussen november 2018 en februari dit jaar. Ruim 80 Ambachters deden hier aan mee. De oogst van deze avonden is verwerkt in een Gebiedsvisie Centrum Hendrik-Ido-Ambacht 2019. Maandag 8 juli 2019 stelde de gemeenteraad de gebiedsvisie Centrum vast, met een amendement. Via het amendement daagt de raad de projectontwikkelaars uit om met maximale creativiteit het gebied minder te verstedelijken (bebouwen) dan in het voorkeursscenario, en meer ruimte (idealiter 60%) te geven aan leefbaarheid, groen en blauw.

Uitdagende prijsvraag

Na de zomer schrijft de gemeente een prijsvraag uit voor maximaal vijf projectontwikkelaars, om vanuit de visie een ontwerp te maken voor het hele gebied, inclusief het openbare deel, met een financiële onderbouwing.

Ontwikkelrichting

In het coalitieprogramma 2018-2022 wordt voor dit gebied een ontwikkeling beschreven van groen en bebouwing. Expliciet wordt daarbij genoemd dat groen de belangrijkste invulling is. Voldoende bomen en struikgewas zijn een belangrijke kwaliteit van onze groene gemeente waarin de laatste jaren veel gebouwd is. Verder is in het coalitieprogramma vastgesteld dat in de nieuwe gebiedsvisie aangegeven moet worden:

• hoe we het gebied aantrekkelijker kunnen maken zodat mensen elkaar daar kunnen ontmoeten
• hoe we invulling geven aan het gebied tegenover De Schoof (Graaf Willemlaan/Van Godewijckstraat)
• hoe we een wandelpromenade tussen De Schoof en Cascade kunnen realiseren
• dat de Graaf Willemlaan intact wordt gelaten.

Drie gespreksrondes

In drie gespreksrondes kunnen winkeliers, inwoners, woningcorporaties en zorgpartijen meedenken en ideeën naar voren brengen. Doel van de gespreksrondes is het ophalen van wensen en behoeften, ideeën, gevoeligheden over functies, uitstraling van het gebied en dergelijke, nog voor er een eerste plan wordt getekend.

1e gespreksronde (november 2018, afgerond)
Ondernemers en omwonenden in en rond het gebied zijn uitgenodigd voor de eerste gespreksronde in november.

20181026 uitnodigingsbrief bewoners voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 13 november 2018
20181026 uitnodigingsbrief winkeliers voor 1e gespreksronde gebiedsvisie centrum op 8 november 2018
20181030 persbericht ideeën gevraagd voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade

Wat haalden we op tijdens de eerste gesprekronde?

Tijdens deze eerste gespreksronde zijn veel ideeën opgehaald. De ondernemers van De Schoof boden zelfs een boekje aan met hun visie op het centrumgebied.

Ideeën bewoners en organisaties
Belangrijkste aandachtspunten 1e gespreksronde Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade - 13 november 2018
Visie ondernemers De Schoof op centrumgebied

2e gespreksronde (januari 2019, afgerond)
Alle inbreng van de eerste gespreksronde verwerkten we in drie kaartbeelden (ruimtelijke modellen). Hierop staan schetsmatig de verschillende ideeën voor het centrumgebied tussen De Schoof en Cascade. Zo ontstaat inzicht in de opties en de gevolgen die bepaalde keuzes kunnen hebben voor (onderdelen van) het programma. Het verleggen van de Graaf Willemlaan bijvoorbeeld heeft consequenties voor de bebouwingsmogelijkheden van het gebied. Tijdens de tweede gespreksronde zijn de drie ruimtelijke modellen voor centrumgebied tussen De Schoof en Cascade besproken. Naar aanleiding van de ruimtelijke modellenstudie Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade kwamen diverse vragen, opmerkingen en ideeën. Die vindt u in 2e gespreksronde Gebiedsvisie Centrum tussen De Schoof en Cascade opmerkingen en vragen tijdens presentatie Met die inbreng werken we de gebiedsvisie voor het centrum verder uit.

3e gespreksronde (februari 2019, afgerond)
Met die input van de vorige gespreksrondes is een aantal scenario's getekend, dat op 21 februari werd gepresenteerd. U kunt tot 8 maart reageren op de presentatie (bijlage: presentatie Rho). 
Tijdens de bijeenkomst zijn vragen gesteld over de parkeerplaatsen in het gebied. De gemeente heeft in 2016 en in 2018 onderzoeken uitgevoerd, waarvan de resultaten hier worden gedeeld (bijlagen: parkeeronderzoek 2018 en onderzoek verkeerseffecten De Schoof 2016).

Hoe nu verder?
De op 21 februari getoonde scenario's worden de komende maanden intern getoetst aan de beleidskaders. In mei brengen wij de raad op de hoogte van de consequenties van de verschillende keuzes op de programma-onderdelen. Voordat de raad in juli een beslissing neemt, worden de scenario's door de commissie behandeld. U heeft de mogelijkheid om in te spreken tijdens de commissie- of raadsbehandeling.
Nadat de raad een voorkeursscenario heeft aangewezen, wordt het bestemmingsplan aangepast. Dit proces neemt ongeveer een jaar in beslag. Ook in dit proces bestaat de mogelijkheid om te spreken reageren.

Op de hoogte blijven?
Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Op onze website publiceren we alle relevante stukken.